• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • Zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

ebook

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Wojciech Hasik, Bartłomiej Nita

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, to książka, której celem jest kompleksowe i przystępne przedstawienie złożonej i rozległej problematyki MSSF oraz przygotowywanie sprawozdania finansowego według MSSF.


„Podjęta problematyka dotyczy bardzo aktualnych zagadnień z zakresu rachunkowości (…). Recenzowana książka stanowi kompendium informacji na temat sporządzania sprawozdań finansowych według regulacji MSSF. Niewątpliwą zaletą publikacji jest zakres prezentowanych zagadnień – książka kompleksowo opisuje wszystkie tematy z zakresu rachunkowości, które objęte są obecnie regulacjami MSSF/MSR. I ta cecha wyróżnia książkę na tle innych dostępnych publikacji z zakresu MSSF. Ponadto rozważania objęte poszczególnymi rozdziałami wzbogacone zostały przykładami liczbowymi, dzięki którym czytelnik może lepiej zrozumieć złożoną i skomplikowaną treść regulacji (…) Mam głębokie przekonanie, że książka będzie stanowiła bardzo przydatną pomoc w zrozumieniu złożonych regulacji MSSF”.


Z recenzji prof. Małgorzaty Rówińskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Autorzy porządkują wszystkie kluczowe zagadnienia dotyczące MSSF w sześciu częściach:

Wprowadzenie dotyczące zakresu regulacji, koncepcji i struktury sprawozdań finansowych w ujęciu MSSF
Sprawozdawczość sytuacji finansowej
Sprawozdawczość wyników (dokonań)
Sprawozdawczość jednostek powiązanych
Sprawozdawczość w różnych branżach
Szczególne zagadnienia sprawozdawczości, w tym polityka rachunkowościW pracy znajdziesz omówienie m.in. takich zagadnień jak:

harmonizacja i standaryzacja rachunkowości w skali globalnej;
korzyści ekonomiczne w definiowaniu aktywów, zobowiązań, kapitałów własnych, przychodów i kosztów;
wycena aktywów niematerialnych i wartości firmy na moment ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy;
przekształcenie umów leasingowych na dzień wejścia w życie MSSF 16;
ujęcie początkowe i późniejsza wycena skutków umów leasingowych;
wycena nieruchomości inwestycyjnych na moment ujęcia w księgach i na późniejszy moment sprawozdawczy;
wycena zapasów na moment ujęcia w księgach i na dzień bilansowy;
wycena instrumentów finansowych na moment ujęcia w księgach;
kryteria kwalifikujące do rachunkowości zabezpieczeń;
pierwsze zastosowanie MSSF 9;
wycena aktywów przeznaczonych do sprzedaży na moment ujęcia w księgach i na dzień bilansowy;
prezentacja i ujawnianie informacji na temat rezerw, zobowiązań i aktywów warunkowych;
ujmowanie, wycena i ujawnianie informacji na temat:

krótkoterminowych świadczeń pracowniczych,
innych długoterminowych świadczeń pracowniczych,
świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy;

ujmowanie, wycena i ujawnianie świadczeń po okresie zatrudnienia;
ujmowanie i usunięcie z ksiąg kapitałów własnych;
alokacja ceny transakcyjnej według MSSF 15;
moment identyfikacji kosztów w odniesieniu do przychodów jednostki;
prezentacja przepływów z działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej i finansowej;
identyfikacja segmentów operacyjnych i sprawozdawczych;
ujęcie, wycena i rozliczanie dotacji rządowej i pomocy rządowej;
płatności na bazie akcji i zysk przypadający na jedną akcję;
prezentowanie i ujawnianie podstawowego i rozwodnionego zysku na akcję;
prezentacja i ujawnienia skutków relacji pomiędzy podmiotami w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;
połączenia jednostek gospodarczych;
metody konsolidacji sprawozdań oraz warunki ich stosowania;
metoda praw własności oraz rachunkowość jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym;
wspólne ustalenia umowne - identyfikacja momentu uzyskania i utraty współkontroli;
wycena aktywów biologicznych i innych produktów rolniczych;
zasady ujmowania, wyceny, rozpoznawania utraty wartości odroczonych sald w działalności regulowanej;
utrata wartości aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych;
ujawnianie informacji dotyczących umów ubezpieczenia;
leasing w sprawozdaniu finansowym;
ryzyko działalności bankowej i jego wpływ na sprawozdanie banku;
wartości szacunkowe i ich zmiany w sprawozdaniu finansowym;
korekty i ujawnienia błędów;
podstawowe zasady sporządzania pierwszego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF;
dobrowolne wyłączenia z retrospektywnego stosowania MSSF;
waluta funkcjonalna a waluta prezentacji sprawozdań finansowych;
sprawozdanie finansowe oparte na metodzie kosztu historycznego i aktualnej cenie nabycia;
identyfikacja i wycena aktywów oraz zobowiązań z tytułu podatku odroczonego;
ustalenie podatku odroczonego, wycena aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego na moment bilansowy.W publikacji znajdziesz również praktyczne przykłady pozwalające zrozumieć wagę danego zagadnienia i jego wpływ na praktykę gospodarczą. Odwołano się również do przykładów ze sprawozdań finansowych konkretnych spółek.


Opracowanie zostało napisane przez cenionych ekspertów z zakresu rachunkowości:

dyrektorów finansowych spółek giełdowych,
biegłych rewidentów praktykujących w największych firmach audytorskich na rynku,
osób z bogatym doświadczeniem w zakresie analizy finansowej oraz
doświadczonych wykładowców akademickich.Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla księgowych (osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania finansowego według MSSF), podmiotów przygotowujących się do transformacji sprawozdawczości na MSSF oraz analityków i inwestorów, którzy chcą zrozumieć tak przygotowane sprawozdanie finansowe i podejmować na jego podstawie decyzje ekonomiczne oraz formułować rekomendacje. Będzie również cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli środowiska akademickiego.
Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 179.00  brutto

Dlaczego kupują u nas inni ? :
1.  Chroń drzewa! używane i elektroniczne książki są dobre
2.  Możliwość zamówienia emailem wieszcz.pl@wieszcz.pl
3.  Możliwość złożenia zamówienia SMSem 537-472-622
4.  Dobra opinia Google zobowiązuje 4.5/5 Sprawdź>>>
5.  Upominek gratis do każdego zamówienia fizycznego
6.  Możliwość zwrotu zamówienia fizycznego do 30 dni
7.  Ubezpieczenie każdego zakupu do 300zł
8.  Najtańsza wysyłka już od 1,99 zł !
9.  Dobrze zabezpieczona przesyłka
10.Masz zbędne książki? Sprawdź>>>
11. Kontakt 24h Sprawdź>>>

Sprawdź nasze opinie 4.5/5 Sprawdź>>>

Ilość:
Gwarantujemy szybkie i bezpieczne zakupy:

Formy

Koszty dostawy:
  • Przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Tytuł
Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Autorzy
Wojciech Hasik, Bartłomiej Nita
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-373-7
Rok wydania
2018
Liczba stron
892
Format
pdf
Spis treści
O Autorach .................................................................................................................. 17
Wykaz skrótów ........................................................................................................... 23
Wstęp ............................................................................................................................ 25
Część I . Wprowadzenie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Rozdział 1. Istota i zakres Międzynarodowych Standardów Rachunkowości .............................. 31
1.1. Koncepcje i systemy rachunkowości na świecie ............................................ 31
1.2. Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości w skali globalnej ................ 37
1.3. Geneza i rozwój Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ................................. 45
1.4. Zakres stosowania MSSF w Polsce i w Unii Europejskiej ............................. 50
1.5. Konwergencja MSSF z US GAAP .................................................................... 53
Rozdział 2. Koncepcje i elementy (kategorie) sprawozdawczości finansowej według MSSF ............................ 60
2.1. Cel i adresaci sprawozdania finansowego według MSSF ............................. 60
2.2. Jakość informacji sprawozdawczych ............................................................... 63
2.3. Podstawowe zasady rachunkowości w sprawozdawczości finansowej według MSSF ............................. 66
2.4. Korzyści ekonomiczne jako wspólny mianownik sprawozdawczości ........ 69
2.4.1. Istota korzyści ekonomicznych ............................................................ 69
2.4.2. Korzyści ekonomiczne w definiowaniu aktywów .............................. 70
2.4.3. Korzyści ekonomiczne w definiowaniu zobowiązań ......................... 72
2.4.4. Korzyści ekonomiczne w definiowaniu kapitałów własnych ........... 74
2.4.5. Korzyści ekonomiczne w definiowaniu przychodów i kosztów ...... 75
2.5. Wycena aktywów i zobowiązań w kontekście korzyści ekonomicznych .... 75
2.5.1. Istota wyceny .......................................................................................... 75
2.5.2. Wycena – cztery podstawowe podejścia w kontekście korzyści ekonomicznych .................................... 76
Rozdział 3. Struktura i treść sprawozdania finansowego według MSSF ........ 80
3.1. Sprawozdanie finansowe według MSSF – wymogi formalne ...................... 80
3.1.1. Struktura sprawozdania finansowego w ujęciu MSSF ...................... 80
3.1.2. Stosowanie MSSF w sprawozdawczości finansowej .......................... 82
3.2. Podstawowe zasady prezentacji i ujawnień informacji sprawozdawczej .... 83
3.2.1. Prezentacja a ujawnianie informacji sprawozdawczej ...................... 83
3.2.2. Okres sprawozdawczy i informacje porównywalne .......................... 84
3.2.3. Sprawozdawczość śródroczna .............................................................. 85
3.2.4. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego ....................... 88
3.2.5. Podstawowe ujawnienia dotyczące zasad (polityki) rachunkowości ..... 90
3.3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, czyli bilans ........................................... 91
3.4. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów ............. 95
3.5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym .................................................. 98
3.6. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ...................................................... 99
3.7. Informacje dodatkowe ...................................................................................... 102
Część II. Sprawozdawczość sytuacji finansowej
Rozdział 4. Rzeczowe aktywa trwałe ...................................................................... 105
4.1. Wstęp ................................................................................................................... 105
4.2. Identyfikacja i usunięcie z ksiąg rzeczowych aktywów trwałych ................ 108
4.3. Wycena rzeczowych aktywów trwałych na moment ujęcia w księgach ..... 111
4.4. Wycena rzeczowych aktywów trwałych po początkowym ujęciu i na dzień bilansowy .......................... 114
4.5. Prezentacja i ujawnianie rzeczowych aktywów trwałych ............................. 120
4.6. Podsumowanie ................................................................................................... 123
4.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 123
Rozdział 5. Aktywa niematerialne i wartość firmy ............................................. 128
5.1. Wstęp ................................................................................................................... 128
5.2. Identyfikacja i usunięcie z ksiąg aktywów niematerialnych ......................... 131
5.3. Istota wartości firmy i ujemnej wartości firmy w sprawozdawczości finansowej ............................. 137
5.4. Wycena aktywów niematerialnych i wartości firmy na moment ujęcia w księgach ..................................... 140
5.5. Wycena aktywów niematerialnych i wartości firmy na dzień bilansowy ... 144
5.6. Ujawnienia i prezentacja aktywów niematerialnych i wartości firmy ........ 149
5.7. Podsumowanie ................................................................................................... 151
5.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 152
Rozdział 6. Leasing u leasingobiorcy ..................................................................... 156
6.1. Wstęp ................................................................................................................... 156
6.2. Umowy leasingowe jako przedmiot prezentacji w sprawozdaniu finansowym .......................... 159
6.3. Przekształcenie umów leasingowych na dzień wejścia w życie MSSF 16 ... 161
6.4. Istota transakcji leasingowych według MSSF 16 ........................................... 163
6.5. Ujęcie początkowe i późniejsza wycena skutków umów leasingowych ...... 171
6.6. Zmiany umów leasingu ..................................................................................... 179
6.7. Sprzedaż i leasing zwrotny ................................................................................ 183
6.8. Podsumowanie ................................................................................................... 188
6.9. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 189
Rozdział 7. Nieruchomości inwestycyjne ............................................................. 191
7.1. Wstęp ................................................................................................................... 191
7.2. Ujmowanie, zmiana klasyfikacji i usunięcie nieruchomości inwestycyjnych z ksiąg ........................... 195
7.3. Wycena nieruchomości inwestycyjnych na moment ujęcia w księgach ..... 198
7.4. Wycena nieruchomości inwestycyjnych na późniejszy moment sprawozdawczy .......................................... 201
7.5. Zbycie nieruchomości inwestycyjnych ........................................................... 205
7.6. Prezentacja i ujawnianie nieruchomości inwestycyjnych ............................ 207
7.7. Podsumowanie ................................................................................................... 210
7.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 212
Rozdział 8. Zapasy ..................................................................................................... 214
8.1. Wstęp ................................................................................................................... 214
8.2. Identyfikacja zapasów ....................................................................................... 216
8.3. Wycena zapasów na moment ujęcia w księgach ............................................ 217
8.4. Wycena zapasów na dzień bilansowy .............................................................. 220
8.5. Metody wyceny rozchodu zapasów ................................................................. 223
8.6. Ujmowanie kosztów okresu .............................................................................. 225
8.7. Ujawnianie informacji z zakresu zapasów w sprawozdaniu finansowym ..... 226
8.8. Podsumowanie ................................................................................................... 226
8.9. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 227
Rozdział 9. Wycena instrumentów finansowych i rachunkowość zabezpieczeń ................................ 229
9.1. Wstęp ................................................................................................................... 229
9.2. Ujmowanie i usunięcie z ksiąg instrumentów finansowych ........................ 233
9.2.1. Identyfikacja instrumentu finansowego w księgach .......................... 233
9.2.2. Zaprzestanie ujmowania instrumentu finansowego w księgach ..... 235
9.3. Wycena instrumentów finansowych na moment ujęcia w księgach ........... 242
9.4. Klasyfikacja instrumentów finansowych na moment ujęcia w księgach .... 243
9.5. Wycena instrumentów finansowych i odnoszenie jej skutków na dzień bilansowy .............................. 252
9.6. Zmiana klasyfikacji instrumentów finansowych ........................................... 261
9.7. Rachunkowość zabezpieczeń ........................................................................... 263
9.7.1. Instrumenty zabezpieczające ................................................................ 263
9.7.2. Pozycje zabezpieczane ........................................................................... 265
9.7.3. Kryteria kwalifikujące do rachunkowości zabezpieczeń .................. 268
9.7.4. Rachunkowość powiązań zabezpieczających spełniających warunki rachunkowości zabezpieczeń .................... 272
9.7.5. Zabezpieczenia wartości godziwej ....................................................... 275
9.7.6. Zabezpieczenia przepływów pieniężnych ........................................... 277
9.7.7. Pozostałe obszary rachunkowości zabezpieczeń ............................... 280
9.8. Prezentacja i ujawnianie instrumentów finansowych ................................... 282
9.9. Pierwsze zastosowanie MSSF 9 ........................................................................ 287
9.10. Podsumowanie ................................................................................................... 291
9.11. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 292
Rozdział 10. Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana ....................................... 296
10.1. Wstęp ................................................................................................................... 296
10.2. Identyfikacja działalności zaniechanej oraz aktywów przeznaczonych do sprzedaży ............................ 299
10.3. Wycena aktywów przeznaczonych do sprzedaży na moment ujęcia w księgach .............................. 301
10.4. Wycena aktywów przeznaczonych do sprzedaży na dzień bilansowy ........ 304
10.5. Prezentacja i ujawnianie aktywów przeznaczonych do sprzedaży .............. 306
10.6. Podsumowanie ................................................................................................... 310
10.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 311
Rozdział 11. Zobowiązania, rezerwy i pozycje warunkowe .............................. 312
11.1. Wstęp ................................................................................................................... 312
11.2. Tworzenie rezerw i zobowiązań warunkowych ............................................. 316
11.3. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe ........................................... 320
11.4. Wycena rezerw ................................................................................................... 322
11.5. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat rezerw, zobowiązań i aktywów warunkowych ...................... 325
11.6. Rezerwy na restrukturyzację jako szczególny rodzaj rezerw ....................... 328
11.7. Podsumowanie ................................................................................................... 330
11.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 332
Rozdział 12. Świadczenia pracownicze i programy emerytalne ...................... 335
12.1. Wstęp ................................................................................................................... 335
12.2. Ujmowanie, wycena i ujawnianie informacji na temat krótkoterminowych świadczeń pracowniczych ................. 338
12.3. Ujmowanie, wycena i ujawnianie świadczeń po okresie zatrudnienia ....... 340
12.4. Ujmowanie, wycena i ujawnianie informacji na temat innych długoterminowych świadczeń pracowniczych ................ 351
12.5. Ujmowanie, wycena i ujawnianie informacji na temat świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy ................. 352
12.6. Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych .... 354
12.7. Podsumowanie ................................................................................................... 355
12.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 356
Rozdział 13. Wycena i ujawnianie kapitału .......................................................... 360
13.1. Wstęp ................................................................................................................... 360
13.2. Ujmowanie i usunięcie z ksiąg kapitałów własnych ...................................... 363
13.3. Wycena kapitałów własnych na moment ujęcia w księgach ........................ 370
13.4. Wycena kapitałów własnych na dzień bilansowy .......................................... 372
13.5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym .................................................. 375
13.6. Prezentacja i ujawnianie pozostałych informacji o kapitałach własnych ...... 378
13.7. Podsumowanie ................................................................................................... 380
13.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 382
Część III. Sprawozdawczość wyników (dokonań)
Rozdział 14. Przychody ............................................................................................ 387
14.1. Wstęp ................................................................................................................... 387
14.2. Model ujęcia przychodów według MSSF 15 .................................................. 390
14.3. Wycena przychodów według MSSF 15 ........................................................... 393
14.4. Alokacja ceny transakcyjnej według MSSF 15 ............................................... 396
14.5. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat przychodów według MSSF 15 ....................... 401
14.6. Podsumowanie ................................................................................................... 402
14.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 404
Rozdział 15. Koszty prowadzenia działalności .................................................... 407
15.1. Wstęp ................................................................................................................... 407
15.2. Moment identyfikacji kosztów w odniesieniu do przychodów jednostki ..... 409
15.3. Prezentowanie i ujawnianie kosztów ............................................................... 414
15.4. Podsumowanie ................................................................................................... 422
15.5. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 423
Rozdział 16. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ..................................... 425
16.1. Wstęp ................................................................................................................... 425
16.2. Układ sprawozdania z przepływów pieniężnych ........................................... 426
16.3. Prezentacja przepływów z działalności operacyjnej ..................................... 434
16.4. Prezentacja przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej ............ 439
16.5. Podstawowe zasady dotyczące sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych ..................... 442
16.6. Podsumowanie ................................................................................................... 447
16.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 447
Rozdział 17. Segmenty operacyjne ......................................................................... 449
17.1. Wstęp ................................................................................................................... 449
17.2. Identyfikacja segmentów operacyjnych .......................................................... 451
17.3. Identyfikacja segmentów sprawozdawczych .................................................. 452
17.4. Ujawnienia informacji na temat segmentów ................................................. 454
17.5. Wycena w sprawozdawczości segmentów ...................................................... 456
17.6. Ujawnienia informacji na temat jednostki jako całości ................................ 458
17.7. Podsumowanie ................................................................................................... 460
17.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 460
Rozdział 18. Dotacje i pomoc rządowa ................................................................. 462
18.1. Wstęp ................................................................................................................... 462
18.2. Identyfikacja pomocy rządowej i dotacji rządowych .................................... 465
18.3. Ujęcie, wycena i rozliczanie dotacji rządowej i pomocy rządowej .............. 469
18.4. Prezentacja i ujawnianie dotacji ...................................................................... 476
18.5. Podsumowanie ................................................................................................... 478
18.6. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 480
Rozdział 19. Płatności na bazie akcji ..................................................................... 483
19.1. Wstęp ................................................................................................................... 483
19.2. Skutki ekonomiczne płatności na bazie akcji i zasady ich wyceny ............. 488
19.3. Ujęcie płatności na bazie akcji oraz zmiany warunków ich nabycia ........... 492
19.4. Podsumowanie wymogów ujawnień wynikających z MSSF 2 ..................... 496
19.5. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 498
Rozdział 20. Podstawowy i rozwodniony zysk na akcję ..................................... 499
20.1. Wstęp ................................................................................................................... 499
20.2. Ustalenie podstawowego zysku na akcję ........................................................ 503
20.3. Ustalenie rozwodnionego zysku na akcję ....................................................... 508
20.4. Prezentowanie i ujawnianie podstawowego i rozwodnionego zysku na akcję ...................................... 516
20.5. Podsumowanie ................................................................................................... 519
20.6. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 520
Część IV. Sprawozdawczość jednostek powiązanych
Rozdział 21. Podmioty powiązane w rachunkowości ......................................... 525
21.1. Wstęp ................................................................................................................... 525
21.2. Powiązania osobowe i powiązania kapitałowe w rachunkowości ............... 528
21.2.1. Relacje pomiędzy podmiotami w rachunkowości ............................. 529
21.2.2. Relacja kontroli ...................................................................................... 532
21.2.3. Relacja współkontroli ............................................................................ 544
21.2.4. Relacja znaczącego wpływu .................................................................. 546
21.3. Prezentacja i ujawnienia skutków relacji pomiędzy podmiotami w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym ............. 547
21.4. Podsumowanie ................................................................................................... 551
21.5. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 551
Rozdział 22. Połączenia jednostek gospodarczych ............................................. 553
22.1. Wstęp ................................................................................................................... 553
22.2. Ekonomiczne skutki połączeń jednostek gospodarczych ............................ 557
22.3. Wpływ połączenia na jednostkę przejmującą ................................................ 560
22.3.1. Identyfikacja jednostki przejmującej ................................................... 560
22.3.2. Przejęcia odwrotne ................................................................................ 561
22.3.3. Zysk na akcję w przejęciach odwrotnych ............................................ 566
22.4. Zasady identyfikacji i wyceny do wartości godziwej przejmowanej jednostki ............................... 566
22.4.1. Uwagi wstępne ........................................................................................ 566
22.4.2. Zasada wyceny ........................................................................................ 567
22.4.3. Wytyczne dotyczące wyceny wartości godziwej poszczególnych możliwych do zidentyfikowania aktywów i niekontrolujących
udziałów w jednostce przejmowanej ................................................... 567
22.4.4. Zasada i warunki ujmowania ............................................................... 569
22.4.5. Ustalenie, co stanowi część transakcji połączenia ............................. 569
22.4.6. Wyznaczenie możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań ................... 576
22.4.7. Wyjątki od stosowania zasad ujmowania i wyceny ........................... 577
22.4.8. Wyliczenie wartości firmy i zysku z okazyjnego nabycia ................. 579
22.5. Rozłożenie zdarzeń na osi czasu i ich wpływ na rozliczenie połączenia .... 581
22.5.1. Ustalenie dnia przejęcia ........................................................................ 581
22.5.2. Przekazanie zapłaty ................................................................................ 581
22.5.3. Koszty związane z przejęciem .............................................................. 582
22.5.4. Połączenie realizowane etapami .......................................................... 583
22.5.5. Połączenie jednostek zrealizowane bez przekazania zapłaty ............ 583
22.5.6. Okres wyceny ......................................................................................... 584
22.5.7. Wycena w późniejszych okresach ........................................................ 585
22.6. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 587
Rozdział 23. Konsolidacja sprawozdań finansowych ......................................... 590
23.1. Wstęp ................................................................................................................... 590
23.2. Klasyfikacja powiązań pomiędzy jednostkami .............................................. 594
23.3. Charakterystyka procedur konsolidacyjnych ................................................ 596
23.4. Metody konsolidacji sprawozdań oraz warunki ich stosowania ................. 598
23.5. Wyłączenia konsolidacyjne .............................................................................. 606
23.6. Prezentacja i ujawnianie informacji związanych z konsolidacją ................. 607
23.7. Podsumowanie ................................................................................................... 610
23.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 612
Rozdział 24. Rachunkowość jednostek stowarzyszonych i wspólnych ustaleń umownych .................... 615
24.1. Wstęp ................................................................................................................... 615
24.2. Jednostki stowarzyszone – identyfikacja momentu uzyskania i utraty znaczącego wpływu ...................... 617
24.3. Metoda praw własności i rachunkowość jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć w skonsolidowanym i jednostkowym
sprawozdaniu finansowym ............................................................................... 618
24.4. Wspólne ustalenia umowne – identyfikacja momentu uzyskania i utraty współkontroli .................. 630
24.5. Podsumowanie ................................................................................................... 641
24.6. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 641
Część V. Sprawozdawczość w różnych branżach
Rozdział 25. Rolnictwo ............................................................................................. 645
25.1. Wstęp ................................................................................................................... 645
25.2. Charakterystyka działalności rolniczej ........................................................... 648
25.3. Ujmowanie aktywów biologicznych i innych produktów rolniczych ......... 652
25.4. Wycena aktywów biologicznych i innych produktów rolniczych ............... 652
25.5. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat działalności rolniczej .......... 657
25.6. Podsumowanie ................................................................................................... 661
25.7. Przykład sprawozdania finansowego gospodarstwa mlecznego ................. 661
25.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 665
Rozdział 26. Działalność w sektorach regulowanych ......................................... 667
26.1. Wstęp ................................................................................................................... 667
26.2. Charakterystyka działalności regulowanej ..................................................... 673
26.3. Zasady ujmowania, wyceny, rozpoznawania utraty wartości odroczonych sald w działalności regulowanej ................. 690
26.4. Prezentacja i ujawnianie informacji o działalności w sektorach regulowanych ............................ 692
26.5. Podsumowanie ................................................................................................... 695
26.6. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 695
Rozdział 27. Działalność wydobywcza .................................................................. 697
27.1. Wstęp ................................................................................................................... 697
27.2. Ujmowanie aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych ................................. 700
27.3. Wycena aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych ....... 701
27.4. Utrata wartości aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych ...................................... 702
27.5. Ujawnianie informacji na temat aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych ...................... 704
27.6. Podsumowanie ................................................................................................... 704
27.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 705
Rozdział 28. Działalność ubezpieczeniowa .......................................................... 706
28.1. Wstęp ................................................................................................................... 706
28.2. Identyfikacja umowy ubezpieczenia ............................................................... 711
28.3. Ujmowanie i wycena umów ubezpieczenia .................................................... 714
28.4. Ujawnianie informacji dotyczących umów ubezpieczenia .......................... 718
28.5. Umowy ubezpieczeniowe w kontekście innych MSSF ................................. 719
28.6. Podsumowanie ................................................................................................... 728
28.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 729
Rozdział 29. Działalność firm leasingowych ........................................................ 734
29.1. Wstęp ................................................................................................................... 734
29.2. Istota transakcji leasingowych .......................................................................... 737
29.3. Rachunkowość umów leasingu finansowego ................................................. 741
29.4. Szczególne przypadki umów leasingowych .................................................... 749
29.5. Leasing w sprawozdaniu finansowym ............................................................. 755
29.6. Podsumowanie ................................................................................................... 758
29.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 758
Rozdział 30. Działalność banków ........................................................................... 760
30.1. Wstęp ................................................................................................................... 760
30.2. Ryzyko działalności bankowej i jego wpływ na sprawozdanie banku ........ 763
30.3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej banku ..................................................... 766
30.4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów banku ............................................. 770
30.5. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego banku ................................ 773
30.6. Dodatkowe ujawnienia i informacje ............................................................... 778
30.7. Podsumowanie ................................................................................................... 781
30.8. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 783
Część VI. Szczególne zagadnienia sprawozdawczości
Rozdział 31. Polityka rachunkowości .................................................................... 787
31.1. Wstęp ................................................................................................................... 787
31.2. Tworzenie polityki rachunkowości ................................................................. 790
31.3. Determinanty kształtowania polityki rachunkowości .................................. 794
31.4. Zmiana zasad rachunkowości .......................................................................... 796
31.5. Wartości szacunkowe i ich zmiany w sprawozdaniu finansowym .............. 800
31.6. Korekty i ujawnianie błędów ............................................................................ 803
31.7. Polityka rachunkowości a rachunkowość kreatywna ................................... 805
31.8. Podsumowanie ................................................................................................... 808
31.9. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 809
Rozdział 32. Sporządzanie sprawozdań finansowych według MSSF po raz pierwszy ........................ 811
32.1. Wstęp ................................................................................................................... 811
32.2. Podstawowe zasady sporządzania pierwszego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF ....................... 813
32.3. Dobrowolne wyłączenia z retrospektywnego stosowania MSSF ................. 818
32.3.1. Połączenia jednostek gospodarczych .................................................. 818
32.3.2. Płatności na bazie akcji ......................................................................... 820
32.3.3. Wartość godziwa lub aktualizacja wyceny jako zakładany koszt ..... 821
32.3.4. Świadczenia pracownicze ...................................................................... 822
32.3.5. Skumulowane różnice z tytułu przeliczenia walut obcych ............... 823
32.3.6. Aktywa i zobowiązania jednostek powiązanych ................................ 824
32.4. Wyłączenia retrospektywnego stosowania niektórych MSSF ...................... 825
32.4.1. Wartości szacunkowe ............................................................................ 825
32.4.2. Zaprzestanie ujmowania aktywów finansowych i zobowiązań finansowych .................... 826
32.4.3. Rachunkowość zabezpieczeń ............................................................... 826
32.4.4. Udziały niedające kontroli .................................................................... 827
32.5. Prezentacja i ujawnienia ................................................................................... 827
32.6. Procedura przygotowania się do raportowania zgodnie z MSSF ................ 830
32.7. Podsumowanie ................................................................................................... 834
Rozdział 33. Rachunkowość w warunkach zmienności kursów walutowych ..... 838
33.1. Wstęp ................................................................................................................... 838
33.2. Przyczyny powstawania i identyfikacja różnic kursowych ........................... 842
33.3. Waluta funkcjonalna a waluta prezentacji sprawozdań finansowych ......... 844
33.4. Wycena aktywów i zobowiązań denominowanych w walutach obcych ..... 846
33.5. Wycena aktywów i zobowiązań ze sprawozdania finansowego konsolidowanej jednostki zagranicznej ..................... 847
33.6. Podsumowanie ................................................................................................... 849
33.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 850
Rozdział 34. Rachunkowość w warunkach hiperinflacji ................................... 852
34.1. Wstęp ................................................................................................................... 852
34.2. Identyfikacja sytuacji wymagającej stosowania standardu ........................... 855
34.3. Sprawozdanie finansowe oparte na metodzie kosztu historycznego i aktualnej cenie nabycia ....................... 856
34.4. Prezentacja i ujawnianie ................................................................................... 861
34.5. Podsumowanie ................................................................................................... 862
34.6. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 862
Rozdział 35. Podatek dochodowy, aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ........................ 864
35.1. Wstęp ................................................................................................................... 864
35.2. Istota różnic przejściowych i trwałych w rachunkowości ............................ 866
35.3. Identyfikacja i wycena aktywów oraz zobowiązań z tytułu podatku odroczonego ........................ 870
35.4. Ustalanie podatku odroczonego, wycena aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego na dzień bilansowy .............. 873
35.5. Prezentacja i ujawnianie aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego ............................ 875
35.6. Podsumowanie ................................................................................................... 878
35.7. Istotne różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości i US GAAP ........ 880
Wykaz źródeł .............................................................................................................. 883