• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem

ebook

Format:

Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem

Kuba Jałoszyński, Waldemar Zubrzycki, Aleksander Babiński

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 30.00 brutto

Cena poprzednia: 41.83 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem
Autorzy
Kuba Jałoszyński, Waldemar Zubrzycki, Aleksander Babiński
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN
978-83-7462-547-0
Rok wydania
2016
Liczba stron
696
Format
pdf
Spis treści
WSTĘP 7
WSPÓŁCZESNY TERRORYZM — WYZWANIE DLA BEZPIECZEŃSTWA EUROPY
Bożydar Głodny
EWOLUCJA OBLICZA WSPÓŁCZESNEGO TERRORYZMU 13
Tomasz R. Aleksandrowicz
BIEŻĄCE ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE DLA PAŃSTW
EUROPEJSKICH — GŁÓWNE KIERUNKI, KONSEKWENCJE, PROGNOZY 35
Marian Kopczewski
PUNKTY WIDZENIA PAŃSTW WOBEC AKTÓW TERRORYZMU 45
Mariusz Olechnowicz
ATAKI TERRORYSTYCZNE WE FRANCJI I BELGII 2015–2016 55
Tomasz Michalczak
ZAMACHY TERRORYSTYCZNE W EUROPIE — JAK SKUTECZNIE PROWADZIĆ DZIAŁANIA ANTYTERRORYSTYCZNE W POLSCE 65
Maciej Zimny
POZYSKIWANIE I MOTYWOWANIE BEZPOŚREDNICH WYKONAWCÓW
TERRORYSTYCZNYCH ZAMACHÓW I OPERACJI SAMOBÓJCZYCH 87
Katarzyna Maniszewska
ZAGROŻENIE TERRORYZMEM W EUROPIE W ŚWIETLE BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ. EDUKACJA JAKO ELEMENT SYSTEMU DZIAŁAŃ ANTYTERRORYSTYCZNYCH 103
PRAWNE ASPEKTY ZWALCZANIA TERRORYZMU
W EUROPIE I NA ŚWIECIE
Tomasz Bąk
USTAWODAWSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE W PAŃSTWACH
UNII EUROPEJSKIEJ 113
Adam Hołub
NIEMIECKIE „PAKIETY ANTYTERRORYSTYCZNE” — ODPOWIEDŹ
NA ZAGROŻENIE TERRORYZMEM XXI WIEKU 139
Witold Sokała
KONSEKWENCJE ASYMETRII „MIECZA” I „TARCZY”. STUDIUM
SKUTECZNOŚCI WYBRANYCH NARZĘDZI W ZWALCZANIU NOWEJ FALI TERRORYZMU W EUROPIE 153
Marek Jeznach
USTAWODAWSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE W LATACH 2015–2016
W PAŃSTWIE IZRAEL 165
Jarosław Karwel
USA PATRIOT ACT JAKO PRZYKŁAD USTAWODAWSTWA
ANTYTERRORYSTYCZNEGO — ANALIZA I PRÓBA EWALUACJI. WNIOSKI DLA POLSKIEGO SYSTEMU ANTYTERRORYSTYCZNEGO 173
Kazimierz Kraj
USTAWODAWSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE FEDERACJI ROSYJSKIEJ 205
Paulina Piasecka
USTAWODAWSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE WYBRANYCH KRAJÓW
W ZAKRESIE OCHRONY PRAW OFIAR ATAKÓW TERRORYSTYCZNYCH 223
Aleksander Babiński
USTAWA ANTYTERRORYSTYCZNA — LEGISLACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA 231

REGULACJE USTAWOWE W ZAKRESIE DZIAŁAŃ
ANTYTERRORYSTYCZNYCH W POLSCE
Waldemar Zubrzycki
DZIEJE USTAWY ANTYTERRORYSTYCZNEJ W POLSCE 247
Agata Tyburska, Błażej Jewartowski
USTAWA ANTYTERRORYSTYCZNA WOBEC ZJAWISKA WSPÓŁCZESNEGO TERRORYZMU 261
Mariusz Cichomski, Michał Horoszko, Ilona Idzikowska
PRZYGOTOWANIE DO PRZEJMOWANIA KONTROLI NAD ZDARZENIAMI O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM ORAZ REAGOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA TAKICH ZDARZEŃ W ŚWIETLE ROZWIĄZAŃ USTAWY O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH — W KONTEKŚCIE ZADAŃ
RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH 279
Paweł Lubiewski
USTAWA ANTYTERRORYSTYCZNA WOBEC SŁUŻB SPECJALNYCH
ROZSZERZENIE CZY AKTUALIZACJA UPRAWNIEŃ? 303
Wojciech Olsztyn
NOWE ROZWIĄZANIA W OBSZARZE DZIAŁAŃ
OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYCH ORAZ PROCESOWYCH WYNIKAJĄCE Z USTAWY O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH 323
Marta Szuniewicz-Stępień
DZIAŁANIA OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZE W USTAWIE
ANTYTERRORYSTYCZNEJ A EUROPEJSKI STANDARD OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA — WYBRANE ZAGADNIENIA 335
Kuba Jałoszyński
DZIAŁANIA KONTRTERRORYSTYCZNE W USTAWIE O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH 369
Michał Stępiński
FORMALNO-ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA DOWODZENIA
DZIAŁANIAMI KONTRTERRORYSTYCZNYMI REALIZOWANYMI
PRZEZ WYSPECJALIZOWANE SIŁY POLICJI W ŚWIETLE PRZEPISÓW
USTAWY O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH 381
Tomasz Wróblewski
STRZAŁ RATUNKOWY — ISTOTNA ZMIANA W ZAKRESIE REGULACJI PRAWNEJ DOTYCZĄCEJ UŻYCIA BRONI PALNEJ PRZEZ POLICJĘ 391
Wiesław Mądrzejowski, Krzysztof Wiciak
WALKA Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ NA TLE ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W USTAWIE O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH 397
Jarosław Cymerski
REALIZACJA ZADAŃ OCHRONNYCH BIURA OCHRONY RZĄDU W ŚWIETLE DYSPOZYCJI USTAWY O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH 415
Justyna Kurek
OCENA USTAWY O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH — WSKAZÓWKI WYNIKAJĄCE Z ORZECZENIA BVERFG Z 20.04.2016 R. W SPRAWIE 1 BVR 966/09 I 1 BVR 1140/09 429
Krzysztof Liedel
CZY USTAWA ANTYTERRORYSTYCZNA ODPOWIADA NA WYZWANIA
I POTRZEBY W OBSZARZE KOORDYNACJI PRZECIWDZIAŁANIA
TERRORYZMOWI? 449

PRAKTYCZNE ELEMENTY ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ
TERRORYSTYCZNYCH
Jarosław Stelmach
DZIAŁANIA ANTYTERRORYSTYCZNE W KONTEKŚCIE IDENTYFIKACJI ZNAMION PRZESTĘPSTWA O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM 459
Maria Hapunik, Izabela Nowicka
STAN PRAWNY DOTYCZĄCY RETENCJI, POZYSKIWANIA, PRZETWARZANIA
ORAZ WYKORZYSTYWANIA DANYCH TELEKOMUNIKACYJNYCH W POLSCE A REALIZACJA ZADAŃ POLICJI 469
Jarosław Struniawski
PLANOWANIE OPERACJI POLICYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM
KOMPONENTU ANTYTERRORYSTYCZNEGO 483
Rafał Kwasiński
MODEL PRZESŁUCHANIA PODEJRZANEGO W SPRAWACH PRZESTĘPSTW O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM 495
Mariusz Wiatr
POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIA WOJSKA Z POLICJĄ W ZWALCZANIU TERRORYZMU 549
Jarosław Jabłoński
WSPARCIE DZIAŁAŃ KONTRTERRORYSTYCZNYCH POLICJI
PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSK SPECJALNYCH SZ RP 555
Łukasz Baranowski
ROLA SEKTORA PRIVATE SECURITY W SYSTEMIE ZWALCZANIA
TERRORYZMU W POLSCE 565
Grzegorz Cieślak
EWAKUACJA W WARUNKACH CELOWEGO DZIAŁANIA NA SZKODĘ
OBIEKTU — WYZWANIA W KONTEKŚCIE OPRACOWANIA PLANU
DZIAŁANIA NA WYPADEK ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO . . . . . . . . . . . . . 573
Wojciech Wosek
DZIAŁANIA ANTYTERRORYSTYCZNE W ASPEKCIE PRAW CZŁOWIEKA
I WOLNOŚCI OBYWATELSKICH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
Mariusz Cichomski, Paweł Marchliński
KRAJOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA OBROTU
PREKURSORAMI MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH — PO ZAMACHU
TERRORYSTYCZNYM W NORWEGII 22 LIPCA 2011 R. W KONTEKŚCIE
NOWYCH ZADAŃ POLICJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
Łukasz Szklarski
ZAUTOMATYZOWANA KONTROLA GRANICZNA OPARTA O CECHY
BIOMETRYCZNE JAKO CZYNNIK ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA
EUROPY W WALCE ZE WSPÓŁCZESNYM TERRORYZMEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
Juliusz Piwowarski, Andrzej Czop, Michał Twardosz
PRZYGOTOWANIE FUNKCJONARIUSZY SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU
ANTYTERRORYSTYCZNEGO POLICJI DO DZIAŁANIA W SYTUACJI TRUDNEJ
Z UWZGLĘDNIENIEM WPŁYWU TRENINGU WALKI WRĘCZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613
Jacek Dworzecki
ŻANDARMERIA WOJSKOWA SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI
SŁOWACKIEJ. HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ. ZARYS PROBLEMATYKI . . . . . . . . . 635
INFORMACJE O AUTORACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
Krótkie streszczenie: Zagrożenia terrorystyczne Rzeczpospolitej Polskiej są pochodną zagrożeń dla świata i Europy, choć w chwili obecnej z całą pewnością są one mniej intensywne niż w innych regionach kontynentu. Jak się powszechnie uważa, Polska nie należy do krajów bezpośrednio zagrożonych terroryzmem, istnieją jednak przesłanki, dla których nie można wykluczyć, że zainteresowanie organizacji tego typu naszym krajem będzie wzrastać.
Oceniając stan polskiego systemu prawnego, dotyczącego zwalczania i przeciwdziałania terroryzmowi, należy podkreślić, że następuje jego ciągła ewolucja, zmierzająca do wypracowania jak najlepszych warunków legislacyjnych do walki z tym
zjawiskiem. Od wielu lat Polska sukcesywnie wprowadza do krajowego porządku prawnego odpowiednie regulacje, wypełniając tym samym zobowiązania, wynikające z podpisanych konwencji czy członkostwa w Unii Europejskiej. Aktywność prawotwórcza nie ogranicza się jedynie do implementacji tych regulacji do istniejących już
aktów prawnych. Przyjmuje ona również postać inicjowania i przyjmowania nowych krajowych aktów normatywnych, dotyczących zwalczania terroryzmu. Przykładem takiej aktywności jest właśnie ustawa o działaniach antyterrorystycznych.
Dyskusja nad kształtem ustawy dopiero się rozpoczyna. Wzbudza ona pewne kontrowersje, z jednej bowiem strony państwo gwarantować powinno bezpieczeństwo i konstytucyjne gwarancje wolności i równości obywatelom, z drugiej zaś — w pewnych
okolicznościach — muszą one zostać ograniczone w imię walki z terroryzmem i jego przejawami.
Elementem dyskusji, o której mowa, jest również niniejsza publikacja, odnosząca się do ustawowych regulacji w zakresie działań antyterrorystycznych w Polsce, na tle ogólnej charakterystyki współczesnych zagrożeń terrorystycznych, a także prawnych i praktycznych aspektów zwalczania terroryzmu w Europie i na świecie.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt