• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 3 Praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

ebook

Format:

Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 3 Praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

Piotr Bogdalski, Danuta Bukowiecka, Robert Częścik, Bogdan Zdrodowski

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 11.00 brutto

Cena poprzednia: 15.36 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 3 Praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa
Autorzy
Piotr Bogdalski, Danuta Bukowiecka, Robert Częścik, Bogdan Zdrodowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN
978-83-7462-448-0
Rok wydania
2014
Liczba stron
288
Format
pdf
Spis treści
Wprowadzenie 5
Robert Częścik
Praworządnie, skutecznie, bezpiecznie — trudna sztuka interweniowania 7
Legally, Effectively, Safely — Difficult Art of Intervention
Kuba Jałoszyński
Realizm szkolenia taktycznego policyjnych sił specjalnych warunkiem wysokiego poziomu umiejętności bojowych policjantów 21
Realism in Tactical Training of Police Special Forces — as a Condition of High Level of Police’s Combat Skills
Marek Stefański
Wybrane zagadnienia przeprowadzania interwencji policyjnej z uwzględnieniem doświadczeń w Niemczech i Stanach Zjednoczonych 35
Chosen Issues of Performing Police Intervention
Based on the Experience of German and American Police Officers
Robert Gwardyński
Profesjonalny trening policjantów jako istotny element w kształtowaniu podstawowych czynności służbowych 57
Professional Training of Police Officers as an Important Element of Forming the Basic Duties
Jan Harasymowicz
Utylitarne i aksjologiczno-etyczne zalety unifight w szkoleniu funkcjonariuszy policji i wojska 75
Utilitarian and Axiological-ethical Advantages of Unifight in the Training of Police and Army Officers
Jarosław Cymerski
Przygotowanie Biura Ochrony Rządu do przeciwdziałania
zagrożeniom bezpieczeństwa państwa w wymiarach wewnętrznym i międzynarodowym 91
Preparation of the Government Protection Bureau to Act Against Internal
and International State Security Threats
Piotr Łapiński, Leszek Markuszewski
Kształtowanie umiejętności psychospołecznych funkcjonariuszy Służby Więziennej 109
The Development of Psychosocial Skills of Prison Service Officers
Mariusz Nepelski
Wsparcie działań antykryzysowych przez wykorzystanie systemów symulacyjnych w działaniach realnych 123
Support Through the Use of Anti-crisis Measures Simulation Systems in Real Activities
Jarosław Kamiński, Jarosław Struniawski
Profesjonalizacja kadr dowódczych w zakresie dowodzenia operacjami policyjnymi z wykorzystaniem symulatora działań policji w sytuacjach kryzysowych jako integralnego elementu
podnoszenia kompetencji dowódczych 137
The Police Operations Simulator of Crisis Situation as an Integral Element Used in the Professionalization Process of Police Commanders’ Skills
Roman Jan Głąbowski
Nordic walking jako element kształtowania sprawności fizycznej policjantów 149
Nordic Walking as an Element of Improving the Physical Fitness of Police Officers
Marcin Nowak
Crossfit — nowa forma treningu w Policji 161
Crossfit — a New Form of Training in the Police
Andrzej Chodała
Wpływ długotrwałego wysiłku fizycznego o umiarkowanej intensywności na skuteczność strzelania — raport z badańpilotażowych 175
Influence of a Long-term Physical Effort of Moderate Intensity on the Effectivess of Shooting — Report from Pilot Research
Bartłomiej Szrajber, Krzysztof Klukowski, Jolanta Kujawa, Andrzej Czamara
Urazy narządu ruchu związane z aktywnością fizyczną i szkoleniową 187
Injuries of Musculoskeletal System Connected with Physical Training Activities
Aleksandra Nowak
Zadania służby zdrowia w zapobieganiu narkomanii. Szkolenie w dziedzinie uzależnień 209
Tasks of the Health Care in Preventing Drug Addiction. Training in the Field of Addiction
Jakub Parobczy, Tomasz Zalewski
Europejskie ramy kwalifikacji w dziedzinie kształcenia medycznego dla zawodu ratownika wodnego 223
European Qualifications Framework in the Area of Medical Training for Lifeguards
Adam Płaczek
Szkolenie i doskonalenie zawodowe policjantów w zakresie pierwszej pomocy 249
Professional Education and Training of Police Officers in Providing First Aid
Danuta Bukowiecka, Ireneusz Bukowiecki
Pomiar sprawności fizycznej w procesie doboru kandydatów do wybranych służb dyspozycyjnych społeczeństwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa 267
Measurement of Fitness Level in the Recruitment Process to Selected Public Services Responsible for Internal Security
Krótkie streszczenie: Bezpieczeństwo od zarania ludzkości było przedmiotem zainteresowania człowieka, społeczeństwa i organizacji państwowych, głównie
w wymiarze doktrynalnym i praktycznym. Zapewnienie bezpieczeństwa wymagało od państwa powołania i utrzymania wielu instytucji wykonawczych
z odpowiednimi kompetencjami. Ponieważ zagrożenia bezpieczeństwa, niezależnie od ich źródeł, mogą wystąpić obecnie w każdej sytuacji, miejscu i czasie, koniecznością jest utrzymywanie części tych wyspecjalizowanych instytucji w ciągłej zdolności do reagowania. Instytucje te
w swoich ramach do bezpośrednich działań powołują grupy dyspozycyjne, które są różnie ujmowane i interpretowane w literaturze, ale ich wspólnym
celem jest bezpośrednia, bezzwłoczna ochrona i obrona społeczeństwa przed wszelkimi zagrożeniami, niezależnie czy są to grupy militarne, paramilitarne, cywilne czy ochotnicze. Specyfiką tych grup jest to, że ich członkami są zazwyczaj osoby wyróżniające się poświęceniem i zaangażowaniem w realizację zadań w sytuacjach trudnych, wymagających odwagi, poświęcenia i dyspozycyjności. Ze względu na trudne warunki działania wymagają one specyficznych procedur, doboru personelu i sposobów przygotowania.
Jednym z bardzo istotnych aspektów tego bezpieczeństwa jest odpowiednie przygotowanie wszystkich podmiotów do efektywnej realizacji
przypisanych im zadań.
Bezpieczeństwo było również od wieków przedmiotem poznania naukowego, ale dopiero kilka lat temu doczekało się w Polsce wyodrębnienia jako samodzielna dyscyplina naukowa. Wydarzenie to zintensyfikowało badania naukowe związane z wszelkimi aspektami poznania naukowego
bezpieczeństwa, w tym zapoczątkowało porządkowanie języka jego opisu, tworzenie specyficznych metodyk poznania, usprawnianie funkcjonowania wszelkich podmiotów bezpieczeństwa i kierowanie nimi. Owocem tego jest liczący się dorobek naukowy związany zarówno z aspektami teoretycznymi, jak i praktycznymi grup dyspozycyjnych.
Niniejsza trzytomowa publikacja jest zarówno wyrazem samodzielnej aktywności przedstawicieli polskich środowisk naukowych, jak i tej pod
auspicjami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie posiadającej znaczący dorobek badawczy, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Od wielu lat prowadzone są tu badania związane z wieloma aspektami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz publikuje się ich wyniki.
Właśnie przygotowaniu służb dyspozycyjnych do działań w sytuacjach kryzysowych poświęcony jest niniejszy zbiór opracowań, artykułów i referatów
konferencyjnych, zawierający wyniki badań znaczących ośrodków naukowych w Polsce. Stanowi on ważny głos naukowców w rozwoju nauk o bezpieczeństwie.
W niniejszym tomie przedstawione zostały praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt