• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Godna prokreacja, ciąża, poród i połóg. Prawa kobiet

ebook

Format:

Godna prokreacja, ciąża, poród i połóg. Prawa kobiet

Zbigniew Izdebski, Dorota Karkowska, Ewa Baum, Anna Janik

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SA

Produkt aktualnie niedostępny

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Godna prokreacja, ciąża, poród i połóg. Prawa kobiet
Autorzy
Zbigniew Izdebski, Dorota Karkowska, Ewa Baum, Anna Janik
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8328-420-0
Seria
Poradniki ABC Zdrowie
Rok wydania
2023
Liczba stron
316
Format
epub
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13
Wstęp | str. 19
Część pierwsza
Prawa człowieka
Rozdział 1
Seksuologia, rozrodczość i zdrowie reprodukcyjne (w tym antykoncepcja) | str. 25

Uwagi ogólne | str. 25
Prawa seksualne i reprodukcyjne | str. 26
Profilaktyka wczesnego rodzicielstwa | str. 33

3.1. Uwagi wstępne | str. 33
3.2. Plany prokreacyjne Polek | str. 35
3.3. Antykoncepcja w cyklu życia kobiety | str. 37

Seksualność kobiet | str. 38

4.1. Uwagi wstępne | str. 38
4.2. Zachowania seksualne podczas ciąży i w czasie połogu | str. 43

Podsumowanie | str. 48

Rozdział 2
Prawa kobiety w dokumentach ponadnarodowych i krajowych | str. 49

Prawa kobiet to prawa człowieka | str. 49
System normatywny ONZ | str. 52
Europejski system normatywny Rady Europy i UE | str. 58
Konstytucyjna ochrona praw kobiet w Polsce | str. 64
Ustawy i akty wykonawcze | str. 66
Podsumowanie | str. 77

Rozdział 3
Podstawowe wolności i prawa kobiety jako pacjentki | str. 78

Godność człowieka i godność osoby | str. 78
Zakaz przemocy, nieludzkiego i poniżającego traktowania kobiet | str. 81
Prawo kobiety do informacji | str. 88

3.1. Uwagi wprowadzające | str. 88
3.2. Zasady ogólne | str. 89
3.2.1.. Uwagi wprowadzające | str. 89
3.2.2.. Rozpoznanie i stan zdrowia | str. 90
3.2.3.. Proponowane oraz możliwe działania medyczne | str. 91
3.2.4.. Dające się przewidzieć następstwa zastosowania albo zaniechania działań medycznych | str. 92
3.3. Edukacja przedporodowa | str. 94
3.4. Informowanie o metodach łagodzenie bólu | str. 97
3.5. Informowanie o badaniach prenatalnych | str. 98
3.6. Informowanie o leczeniu niepłodności | str. 101
3.7. Prawo kobiety do bycia nieinformowaną | str. 105

Świadoma i swobodna zgoda na udzielanie świadczeń zdrowotnych | str. 108
Prawo kobiety do poszanowania intymności | str. 112

5.1. Obecność osoby bliskiej przy udzielaniu kobiecie świadczeń zdrowotnych | str. 114
5.2. Obecność matki przy dziecku w trakcie udzielania mu świadczeń zdrowotnych | str. 115
5.3. Odmowa obecności osoby bliskiej | str. 117
5.4. Odmowa lub zgoda kobiety na obecność personelu medycznego nieudzielającego świadczeń zdrowotnych | str. 119
5.5. Odmowa lub zgoda kobiety na obecność studentów kierunków medycznych | str. 120

Ochrona więzi rodzinnych | str. 124

6.1. Prawo kobiety do ciągłego kontaktu z osobami bliskimi | str. 125
6.2. Ochrona więzi matki i dziecka | str. 126
6.3. Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej | str. 127

Prawo kobiety do tajemnicy informacji z niązwiązanych | str. 129
Podsumowanie | str. 135

Rozdział 4
Kobieta i dziecko. Uwagi o narodzinach i połogu w wybranych kulturach | str. 136

O kulturze | str. 136
Kraje muzułmańskie | str. 138
Indie | str. 139
Romowie | str. 140
Kultura prawosławia | str. 140
Podsumowanie | str. 141

Część druga
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej a prawo do świadczeń zdrowotnych w zakresie prokreacji, ciąży, porodu i połogu
Rozdział 1
Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce | str. 145

Zakres pojęcia świadczeń opieki zdrowotnej | str. 145
Powszechny dostęp kobiet do świadczeń opieki zdrowotnej | str. 148
Zasada równego traktowania kobiet | str. 153
Zasada solidarności społecznej w zabezpieczeniu opieki zdrowotnej kobietom | str. 154
Równy dostęp do gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej | str. 156
Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości udzielania opieki świadczeń zdrowotnej | str. 159
Zasada rzeczowego spełnienia gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej | str. 160
Podsumowanie | str. 160

Rozdział 2
Prawo do świadczeń zdrowotnych | str. 163

Świadczenia zdrowotne udzielane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną | str. 163
Świadczenia zdrowotne udzielane z należytą starannością | str. 168
Świadczenia zdrowotne udzielane przez osoby spełniające wymagania fachowe | str. 173

3.1. Zakres świadczeń, do udzielania których uprawniona jest położna | str. 173
3.1.1.. Udzielanie świadczeń zdrowotnych bez zlecenia lekarskiego | str. 174
3.1.1.1. Świadczenia diagnostyczne | str. 175
3.1.1.2. Świadczenia lecznicze | str. 180
3.1.1.3. Samodzielne ordynowanie produktów leczniczych bez zlecenia lekarskiego | str. 181
3.1.1.4. Wystawianie recept w ramach realizacji zleceń lekarskich | str. 190
3.1.1.5. Środki pomocnicze i wyroby medyczne | str. 192
3.1.1.6. Upoważnienie do wystawiania recept, zleceń i wpisów w karcie szczepień | str. 195
3.1.2.. Zasady udzielenia świadczeń zdrowotnych na podstawie zlecenia lekarskiego | str. 196
3.1.3.. Położna anestezjologiczna | str. 197
3.2. Lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii | str. 197
3.3. Pielęgniarka | str. 200

Klauzula sumienia | str. 201
Okoliczności odstąpienia od udzielania świadczeń zdrowotnych | str. 205

Rozdział 3
Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych kobietom w okresie prokreacji, ciąży, porodu i połogu | str. 209

Uwagi ogólne | str. 209
Prawo do koordynowanej podstawowej opieki zdrowotnej | str. 212

2.1. Zasady wyboru położnej POZ | str. 214
2.2. Zadania położnej POZ w zakresie opieki nad kobietą | str. 215

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne | str. 219
Szpitalna opieka zdrowotna | str. 220
Zapewnienie ciągłości świadczeń opieki zdrowotnej | str. 226
Obowiązki informacyjne podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych | str. 228
Podsumowanie | str. 232

Część trzecia
Standard organizacyjny opieki okołoporodowej
Rozdział 1
Opieka okołoporodowa w czasie ciąży | str. 237

Uwagi ogólne | str. 237
Prawo wyboru miejsca i osoby prowadzącej ciążę | str. 238
Plan opieki przedporodowej | str. 238
Edukacja przedporodowa | str. 239
Badania diagnostyczne | str. 242
Badania prenatalne | str. 242
Przygotowanie planu porodu | str. 247
Wybór miejsca porodu i zapewnienie ciągłości opieki okołoporodowej | str. 248
Zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne | str. 249
Leczenie stomatologiczne | str. 252
Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej | str. 253
Dokumentacja medyczna w trakcie ciąży | str. 254
Podsumowanie | str. 255

Rozdział 2
Opieka okołoporodowa w czasie porodu w szpitalu | str. 256

Uwagi ogólne | str. 256
Przyjęcie do porodu | str. 258
Możliwość wyboru osoby sprawującej opiekę | str. 258
Plan porodu i wybór sposobu porodu | str. 260
Prawo do łagodzenia bólu porodowego | str. 260

5.1. Uwarunkowania organizacyjne | str. 261
5.2. Metody niefarmakologicznego łagodzenia bólu porodowego | str. 264
5.3. Metody farmakologiczne łagodzenia bólu porodowego | str. 265

Ciągły monitoring stanu zdrowia kobiety i dziecka | str. 273
Postępowanie w poszczególnych etapach porodu | str. 274

7.1. Postępowanie w pierwszym okresie porodu | str. 274
7.2. Postępowanie w drugim okresie porodu | str. 276
7.3. Postępowanie w III okresie porodu | str. 278
7.4. Postępowanie w IV okresie porodu | str. 281
7.5. Opieka nad noworodkiem | str. 281

Przekazanie opieki nad kobietą w trakcie porodu i zabezpieczenie ciągłości opieki | str. 283
Prawo kobiety do wyboru sposobu karmienia noworodka – wspieranie karmienia piersią | str. 285
Podsumowanie | str. 290

Rozdział 3
Opieka okołoporodowa w czasie połogu | str. 292

Zgłoszenie informacji o porodzie położnej POZ | str. 293
Prawo kobiety do opieki patronażowej | str. 294
Poinformowanie jednostki organizacyjnej pomocy społecznej | str. 296
Podsumowanie | str. 297

Rozdział 4
Opieka nad kobietą w sytuacjach szczególnych | str. 298

Sytuacje szczególne | str. 298
Prawa kobiet w sytuacjach szczególnych | str. 300
Prawo kobiety do pożegnania zmarłego dziecka | str. 303
Podsumowanie | str. 305

Zakończenie i rekomendacje | str. 307
O autorach | str. 313
Krótkie streszczenie: \n\nKsiążka prezentuje prawa przysługujące kobiecie-pacjentce, zwracającej się w Polsce o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki prokreacyjnej, ciąży, porodu i połogu. \n Świadczenia te obejmują m.in: dostęp do bezpłatnej, godnej, pełnej szacunku opieki zdrowotnej, profilaktykę wczesnego rodzicielstwa, wolność wyboru – np. miejsca porodu, prawo do informacji, poszanowanie integralności psychicznej i fizycznej czy prawo do bycia wolną od wszelkich form przemocy i dyskryminacji.
\n\nOpracowanie zostało przygotowane przez interdyscyplinarny zespół autorów – prawników i medyków, specjalistów w zakresie medycznej i prawnej opieki nad kobietą w kontekście prokreacji i opieki okołoporodowej.
\n\nAutorzy porównali obowiązujące w Polsce regulacje z prawami człowieka przyjętymi w ratyfikowanych międzynarodowych i europejskich umowach oraz konwencjach o prawach człowieka, bazując również na orzecznictwie sądów oraz raportach organizacji pozarządowych i wynikach kontroli NIK.
\n\nPublikacja przeznaczona jest do prawników praktyków, w tym sędziów, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów. Będzie również pomocna pracownikom służby zdrowia, studentom kierunków medycznych, organizacjom pozarządowym zajmującym się prawami kobiet oraz osobom zainteresowanym tą tematyką.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt