• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Compliance w spółkach publicznych. Praktyczny przewodnik

ebook

Format:

Compliance w spółkach publicznych. Praktyczny przewodnik

Alicja Piskorz-Szpytka, Agnieszka Nalazek

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SA

Cena: 152.00 brutto
CENY STALE ROSNĄ. NIE ZWLEKAJ.

Cena poprzednia: 169.00 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Compliance w spółkach publicznych. Praktyczny przewodnik
Autorzy
Alicja Piskorz-Szpytka, Agnieszka Nalazek
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8328-243-5
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2023
Liczba stron
668
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów.............................................................................................................. 17

Wstęp............................................................................................................................... 31

Część ogólna I

ZASADY UTWORZENIA I UTRZYMYWANIA SKUTECZNIE

FUNKCJONUJĄCEGO SYSTEMU COMPLIANCE

Rozdział 1

Wprowadzenie............................................................................................................... 43

1. Definicja compliance............................................................................................ 43

2. System compliance............................................................................................... 46

3. Modele kształtowania systemu compliance..................................................... 47

4. Znaczenie compliance w spółkach publicznych.............................................. 49

Rozdział 2

Podstawa utworzenia i utrzymywania systemu compliance w spółkach

giełdowych...................................................................................................................... 51

1. Obowiązek należytego zarządzania organizacją............................................. 51

2. System compliance w Dobrych Praktykach 2021............................................ 53

3. Obowiązki informacyjne w zakresie stosowania zasad ładu

korporacyjnego..................................................................................................... 54

4. Ocena rady nadzorczej stosowania zasad ładu korporacyjnego i sposobu

realizacji obowiązków informacyjnych............................................................. 61

5. Zalecenia dotyczące utworzenia i utrzymywania systemu compliance

zawarte w DPSN 2021.......................................................................................... 62

Rozdział 3

Zasady tworzenia, utrzymywania i ulepszania systemu compliance................ 67

1. Cel wdrożenia i utrzymania systemu compliance........................................... 67

2. Projektowanie systemu compliance................................................................... 68

2.1. Normy międzynarodowe jako wsparcie w projektowaniu systemu

zarządzania zgodnością w spółkach publicznych.................................... 68

2.2. Naczelne zasady projektowania systemu zarządzania zgodnością........ 69

2.3. Elementy procesu projektowania systemu compliance........................... 70

2.4. Kontekst organizacji..................................................................................... 72

2.4.1. Określenie kontekstu spółki publicznej oraz jej zobowiązań

compliance........................................................................................... 72

2.4.2. Ocena ryzyka braku zgodności........................................................ 76

2.5. Przywództwo oraz zaangażowanie kadry kierowniczej.......................... 77

2.6. Właściwa struktura organizacyjna............................................................. 78

2.7. Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne................................................... 80

2.8. Podział uprawnień i obowiązków w spółce publicznej, w tym

dotyczących funkcji compliance................................................................. 81

2.8.1. Podział uprawnień i obowiązków w spółce publicznej

związanych z compliance.................................................................. 81

2.8.2. Uksztaltowanie funkcji compliance................................................. 83

3. Wprowadzenie systemu compliance.................................................................. 85

4. Utrzymanie systemu compliance....................................................................... 87

5. Ulepszanie systemu compliance......................................................................... 88

Rozdział 4

Podział obowiązków w zakresie realizacji funkcji compliance.......................... 91

1. Uwagi ogólne......................................................................................................... 91

2. Zalecenia dotyczące sposobu rozumienia funkcji compliance...................... 94

3. Raportowanie (pionowy przepływ informacji) jako element skutecznej

kontroli funkcjonowania systemu compliance................................................ 98

4. Zarząd.................................................................................................................... 102

4.1. Kompetencja zarządzania spółką............................................................... 102

4.2. Utworzenie i utrzymywanie skutecznie funkcjonującego systemu

compliance...................................................................................................... 103

4.3. Zapewnienie właściwej organizacji spółki jako niezbędny element

skutecznie funkcjonującego systemu compliance.................................... 108

4.4. Raportowanie i ocena funkcjonowania systemu compliance................. 111

5. Kierownictwo........................................................................................................ 116

6. Osoby odpowiedzialne za funkcję audytu wewnętrznego............................. 118

6.1. Znaczenie i działalność audytu wewnętrznego........................................ 118

6.2. Zalecenia w zakresie utworzenia i utrzymywania audytu

wewnętrznego................................................................................................ 120

6.3. Zadania z zakresu compliance.................................................................... 122

7. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.......................................................... 124

8. Rada nadzorcza..................................................................................................... 127

8.1. Kompetencja nadzorcza............................................................................... 127

8.2. Monitorowanie i ocena funkcjonowania systemu compliance.............. 133

8.3. Źródła informacji, na podstawie których rada nadzorcza dokonuje

okresowej oceny funkcjonowania systemu compliance.......................... 136

8.4. Sporządzenie rocznego sprawozdania wraz z oceną funkcjonowania

systemu compliance...................................................................................... 139

8.5. Weryfikacja oświadczeń o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego...... 142

9. Komitet audytu..................................................................................................... 143

9.1. Znaczenie i podstawa prawna powołania.................................................. 143

9.2. Zasady działania............................................................................................ 146

9.3. Monitorowanie i ocena funkcjonowania systemu compliance.............. 148

Rozdział 5

Organizacja i zadania jednostki compliance.......................................................... 153

1. Sposób delegacji funkcji compliance................................................................. 153

2. Gwarancje należytej realizacji funkcji compliance......................................... 156

2.1. Uwagi ogólne.................................................................................................. 156

2.2. Niezależność organizacyjna: usytuowanie w organizacji i dostęp

do organów statutowych............................................................................... 158

2.3. Zasady dotyczące kształtowania wynagrodzenia..................................... 160

2.4. Unikanie konfliktu interesów...................................................................... 161

2.5. Zasoby konieczne do realizacji funkcji compliance................................. 163

2.6. Odpowiedni zakres kompetencji................................................................ 163

2.7. Uprawnienia................................................................................................... 167

3. Obowiązki jednostki compliance....................................................................... 168

3.1. Uwagi ogólne.................................................................................................. 168

3.2. Zalecane rozwiązania................................................................................... 172

3.3. Dodatkowe obowiązki jednostki compliance........................................... 175

4. Komunikacja w systemie compliance................................................................ 177

4.1. Znaczenie i podstawowe zasady prowadzenia komunikacji................... 177

4.2. Szkolenia......................................................................................................... 179

4.3. Komunikacja w sytuacji kryzysowej.......................................................... 182

5. Realizacja funkcji kontrolnej.............................................................................. 183

6. Realizacja funkcji zarządzania ryzykiem braku zgodności........................... 188

7. Doradztwo i bieżąca pomoc................................................................................ 194

8. Zasady przeprowadzania kontroli...................................................................... 196

8.1. Proces kontroli............................................................................................... 196

8.2. Planowanie..................................................................................................... 198

8.3. Przygotowanie jednostkowych kontroli.................................................... 202

8.4. Wszczęcie kontroli......................................................................................... 203

8.5. Przebieg kontroli........................................................................................... 203

8.6. Protokół z kontroli........................................................................................ 205

8.7. Zalecenia pokontrolne.................................................................................. 207

8.8. Dziennik kontroli wewnętrznych............................................................... 208

8.9. Udokumentowanie zasad dotyczących procesu kontroli........................ 208

9. Raportowanie........................................................................................................ 210

10. Regulamin działania jednostki compliance..................................................... 215

Rozdział 6

Compliance w spółkach notowanych na NewConnect......................................... 217

1. Podstawa regulacyjna implementacji systemu compliance w spółkach

NewConnect.......................................................................................................... 217

2. Odmienność regulacyjna w spółkach NewConnect....................................... 219

2.1. Informacja poufna w spółkach NewConnect........................................... 219

2.2. Obowiązki spółki NewConnect wynikające z ustawy o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych...... 225

2.3. Informacje bieżące w spółkach NewConnect........................................... 226

2.4. Raporty okresowe spółek NewConnect..................................................... 237

2.5. Najczęstsze błędy dotyczące raportów okresowych spółek

NewConnect................................................................................................... 240

2.6. Dobre praktyki spółek NewConnect.......................................................... 242

3. Kształt systemu compliance w spółkach NewConnect.................................. 250

4. Obowiązki i znaczenie Autoryzowanego Doradcy oraz zasady

współpracy ze spółką........................................................................................... 252

4.1. Obowiązek zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą..................... 252

4.2. Rola i obowiązki Autoryzowanego Doradcy............................................. 254

5. Obowiązki i uprawnienia oficera compliance w spółkach NewConnect..... 256

Część ogólna II

ELEMENTY SYSTEMU COMPLIANCE

Rozdział 1

Polityka compliance i pozostałe regulacje wewnętrzne istotne

dla zapewnienia zgodności działania....................................................................... 263

1. Informacje ogólne................................................................................................. 263

2. Struktura regulacji wewnętrznych..................................................................... 272

3. Tworzenie polityki compliance z uwzględnieniem wymogów i zaleceń

normy ISO 37301.................................................................................................. 274

4. Zalecana struktura polityki compliance........................................................... 275

Rozdział 2

System poufnego zgłaszania informacji o nieprawidłowościach

(whistleblowing)............................................................................................................ 281

1. Zakres i cel obowiązków...................................................................................... 281

2. Etapy implementacji systemu whistleblowing................................................. 286

2.1. Dedykowanie zasobów koniecznych do powstania oraz obsługi

systemu whistleblowing................................................................................ 289

2.2. Ustanowienie kanałów zgłoszeń w ramach systemu whistleblowing... 290

2.3. Ustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych................................... 292

2.4. Prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz prowadzenie rejestru

zgłoszeń........................................................................................................... 295

2.5. Komunikowanie systemu whistleblowing................................................. 296

Rozdział 3

System zarządzania konfliktami interesów............................................................ 297

1. Znaczenie............................................................................................................... 297

2. Definicja konfliktu interesów............................................................................. 298

3. Źródło obowiązku unikania lub ujawniania konfliktów interesów przez

członków organizacji........................................................................................... 299

4. Podstawa utworzenia i utrzymywania systemu zarządzania konfliktami

interesów................................................................................................................ 302

5. Zalecenia w zakresie utworzenia i utrzymywania systemu zarządzania

konfliktami interesów.......................................................................................... 302

5.1. Zaprojektowanie systemu zarządzania konfliktami interesów.............. 302

5.2. Podstawowe zasady zarządzania konfliktami interesów......................... 304

5.3. Rozwiązania ułatwiające identyfikację konfliktów interesów................ 307

5.4. Typowe sytuacje wskazujące na możliwość wystąpienia konfliktu

interesów......................................................................................................... 309

6. Mechanizmy kontrolne........................................................................................ 310

6.1. Uwagi ogólne.................................................................................................. 310

6.2. Nakaz powstrzymywania się od udziału w podejmowaniu decyzji

lub wykonywaniu czynności....................................................................... 313

6.3. Ograniczenia związane z zajmowaniem się interesami

konkurencyjnymi.......................................................................................... 315

6.4. Ograniczenia związane z prowadzeniem innego rodzaju aktywności

zawodowych niż zajmowanie się interesami konkurencyjnymi............ 320

6.5. Ograniczenia związane z pełnieniem funkcji w organach innych spółek ..... 323

6.6. Ograniczenia związane z wykorzystywaniem szans biznesowych........ 324

6.7. Zbieranie danych osobowych na temat relacji pozasłużbowych

(personalnych)............................................................................................... 325

7. Zawieranie transakcji z podmiotami powiązanymi....................................... 327

8. Obowiązek ujawniania konfliktów interesów.................................................. 330

9. Działania podejmowane po ujawnieniu konfliktu interesów........................ 333

10. Rejestr konfliktów interesów.............................................................................. 335

11. Procedura zarządzania konfliktami interesów................................................ 337

12. Rola jednostki compliance.................................................................................. 339

Rozdział 4

System zarządzania ryzykiem korupcji................................................................... 343

1. Podstawa wdrożenia i utrzymania..................................................................... 343

2. System zarządzania ryzykiem korupcji w spółce publicznej......................... 348

3. Kodeks antykorupcyjny....................................................................................... 352

4. Szkolenia antykorupcyjne................................................................................... 354

5. Klauzule antykorupcyjne stosowane w umowach........................................... 356

6. Wręczanie i przyjmowanie upominków........................................................... 357

7. Działania sponsoringowe oraz darowizny........................................................ 358

8. Kontrola organów ścigania w spółce................................................................. 360

9. Dokumentowanie, audyt systemu zarządzania ryzykiem korupcji i jego

stały rozwój............................................................................................................ 361

Rozdział 5

Weryfikacja partnerów biznesowych........................................................................ 363

1. Znaczenie, podstawa wdrożenia i utrzymania................................................. 363

2. Kontekst organizacji w procesie weryfikacji partnerów biznesowych......... 365

3. Źródła informacji o partnerach biznesowych.................................................. 367

4. Zakres weryfikacji partnerów biznesowych..................................................... 368

5. Weryfikacja partnerów biznesowych – elementy procedury......................... 371

Rozdział 6

Kodeks etyki................................................................................................................... 375

1. Znaczenie............................................................................................................... 375

2. Podstawa oraz sposób wdrożenia....................................................................... 376

3. Pocedura wewnętrzna.......................................................................................... 376

4. Rola jednostki compliance.................................................................................. 380

Część szczegółowa I

COMPLIANCE W SPRAWACH KORPORACYJNYCH I GRUPACH

KAPITAŁOWYCH

Rozdział 1

Compliance w sprawach korporacyjnych................................................................ 385

1. Organizacja i działanie zarządu spółki............................................................. 385

1.1. Wymogi stawiane członkom zarządu........................................................ 385

1.2. Obowiązki związane z organizacją, przeprowadzeniem posiedzeń

oraz podejmowaniem uchwał przez zarząd.............................................. 395

1.3. Odpowiedzialność zarządu spółki i sankcje............................................. 402

1.4. Rola jednostki compliance........................................................................... 404

2. Organizacja i działanie rady nadzorczej........................................................... 408

2.1. Wymogi stawiane członkom rady nadzorczej.......................................... 408

2.2. Obowiązki związane z organizacją, przeprowadzeniem posiedzeń

oraz podejmowaniem uchwał rady nadzorczej......................................... 415

2.3. Odpowiedzialność i sankcje........................................................................ 424

2.4. Rola jednostki compliance........................................................................... 429

3. Organizacja i przebieg walnego zgromadzenia................................................ 432

3.1. Stacjonarne walne zgromadzenie............................................................... 432

3.2. E-walne zgromadzenie................................................................................. 437

3.3. Procedura wewnętrzna związana z e-walnym zgromadzeniem............ 438

3.4. Obowiązki związane z organizacją i przeprowadzeniem walnego

zgromadzenia................................................................................................. 439

3.5. Procedura wewnętrzna................................................................................. 445

4. Obowiązki dotyczące sporządzenia polityki wynagrodzeń i przyjęcia

sprawozdania o wynagrodzeniach..................................................................... 447

4.1. Cel oraz podstawa nałożenia obowiązku................................................... 447

4.2. Zakres zastosowania regulacji..................................................................... 449

4.3. Sposób przyjęcia polityki wynagrodzeń.................................................... 450

4.4. Treść polityki wynagrodzeń w świetle ustawy o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych........... 451

4.5. Treść polityki wynagrodzeń w świetle Dobrych Praktyk 2021.............. 454

4.6. Sprawozdanie o wynagrodzeniach............................................................. 455

4.7. Odpowiedzialność i sankcje........................................................................ 457

4.8. Rola jednostki compliance........................................................................... 458

5. Obowiązki dotyczące wypłaty dywidendy....................................................... 460

5.1. Uwagi ogólne.................................................................................................. 460

5.2. Propozycja podziału zysku.......................................................................... 461

5.3. Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia........................................ 463

5.4. Podjęcie decyzji w sprawie podziału zysku przez zwyczajne walne

zgromadzenie................................................................................................. 464

5.5. Wymagane elementy uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia...... 466

5.6. Przekazywanie informacji niezbędnych do obsługi procesu wypłaty

dywidendy do KDPW................................................................................... 467

5.7. Obowiązki informacyjne związane z procesem podziału zysku

i polityką dywidendową............................................................................... 468

5.8. Rola jednostki compliance........................................................................... 469

Rozdział 2

Compliance w grupach kapitałowych...................................................................... 471

1. Istota wdrożenia compliance w grupie kapitałowej........................................ 471

2. Sposób implementacji systemu compliance w grupie kapitałowej................ 472

3. Przepływ informacji w grupie kapitałowej....................................................... 474

3.1. Znaczenie przepływu informacji w grupie kapitałowej.......................... 474

3.2. Przepływ informacji w grupie kapitałowej w modelu Kodeksu spółek

handlowych.................................................................................................... 475

3.3. Przepływ informacji w grupie spółek w świetle Kodeksu spółek

handlowych.................................................................................................... 481

3.4. Przepływ informacji w grupie kapitałowej związany z obowiązkami

raportowymi.................................................................................................. 482

3.5. Przepływ informacji w grupach kapitałowych z udziałem Skarbu

Państwa........................................................................................................... 486

3.6. Przepływ informacji w grupie kapitałowej w świetle RODO................. 488

Część szczegółowa II

COMPLIANCE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z INWESTORAMI ORAZ

REALIZACJI OBOWIĄZKÓW, KTÓRYCH CELEM JEST OCHRONA

INWESTORÓW NA RYNKU KAPITAŁOWYM

Rozdział 1

Polityka informacyjna................................................................................................. 495

1. Znaczenie i zakres polityki informacyjnej....................................................... 495

2. Zalecenia dotyczące prowadzenia komunikacji zewnętrznej........................ 497

3. Zakaz wprowadzania w błąd i bezprawnego ujawniania informacji

poufnych................................................................................................................ 500

3.1. Nadużycia na rynku kapitałowym w kontekście prowadzonej

polityki informacyjnej.................................................................................. 500

3.2. Manipulacja na rynku oparta na informacjach........................................ 501

3.3. Bezprawne ujawnianie informacji poufnych............................................. 502

4. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej......................................... 503

5. Przekazywanie informacji podczas spotkań.................................................... 510

6. Przekazywanie informacji poszczególnym grupom uczestników rynku

kapitałowego.......................................................................................................... 513

6.1. Przekazywanie informacji akcjonariuszom.............................................. 513

6.2. Przekazywanie informacji inwestorom..................................................... 519

6.3. Przekazywanie informacji przedstawicielom mediów............................ 521

7. Wyznaczenie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych

za przekazywanie informacji.............................................................................. 523

8. Regulacja wewnętrzna......................................................................................... 525

9. Rola jednostki compliance.................................................................................. 528

Rozdział 2

Obowiązki raportowe.................................................................................................. 533

1. Zakres..................................................................................................................... 533

2. Zasady przekazywania informacji za pośrednictwem ESPI.......................... 534

3. Wyznaczenie operatora....................................................................................... 536

4. Zasady przesyłania raportów za pośrednictwem ESPI................................... 539

5. Obowiązek przekazywania informacji bieżących i okresowych................... 543

5.1. Zasady ogólne................................................................................................ 543

5.2. Raporty bieżące, ich obligatoryjna treść oraz terminy

ich przekazywania......................................................................................... 545

5.3. Raporty okresowe, ich obligatoryjna treść oraz terminy

ich przekazywania......................................................................................... 548

6. Obowiązek przekazywania raportów bieżących na podstawie ustawy

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych............................................................................................................ 553

7. Sankcje za naruszenie obowiązków raportowych........................................... 557

8. Regulacja wewnętrzna......................................................................................... 561

9. Rola jednostki compliance.................................................................................. 565

Rozdział 3

Obowiązki z rozporządzenia MAR.......................................................................... 569

1. Zakres i cel obowiązków...................................................................................... 569

2. Obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji poufnych......... 573

2.1. Zakres i cel obowiązku................................................................................. 573

2.2. Definicja informacji poufnej........................................................................ 575

2.3. Proces identyfikacji informacji poufnej..................................................... 579

2.4. Zamieszczanie informacji poufnych na stronie internetowej................ 588

2.5. Sankcje za naruszenie obowiązku podania do publicznej wiadomości

informacji poufnej......................................................................................... 589

3. Opóźnianie podania do publicznej wiadomości informacji poufnych........ 594

3.1. Zakres i cel uprawnienia do opóźnienia podania do publicznej

wiadomości informacji poufnych............................................................... 594

3.2. Warunki umożliwiające opóźnienie podania do publicznej

wiadomości informacji poufnej.................................................................. 594

3.3. Podjęcie decyzji o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości

informacji poufnej......................................................................................... 598

3.4. Nadzór nad zapewnieniem spełniania warunków opóźnienia.............. 600

3.5. Publikacja informacji poufnej, której podanie do publicznej

wiadomości zostało opóźnione................................................................... 601

3.6. Powiadomienie KNF o opóźnieniu podania do publicznej

wiadomości informacji poufnej.................................................................. 602

3.7. Sankcje za naruszenie obowiązków związanych z opóźnieniem

podania do publicznej wiadomości informacji poufnej.......................... 604

4. Obowiązki dotyczące sporządzania listy osób mających dostęp

do informacji poufnych (listy insiderów)......................................................... 605

4.1. Zakres i cel obowiązku................................................................................. 605

4.2. Sporządzanie listy insiderów....................................................................... 606

4.3. Rozporządzenie wykonawcze 2022/1210................................................... 608

4.4. Aktualizacja listy insiderów......................................................................... 611

4.5. Dokonanie pouczenia osób wpisywanych na listę insiderów................. 612

4.6. Udostępnienie listy insiderów na żądanie KNF....................................... 615

4.7. Przechowywanie listy insiderów................................................................. 615

4.8. Sankcje za naruszenie obowiązków związanych z prowadzeniem

listy insiderów................................................................................................ 616

5. Obowiązki związane z transakcjami dokonywanymi przez osoby

pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane..................... 617

5.1. Zakres i cel obowiązków.............................................................................. 617

5.2. Definicje osób pełniących obowiązki zarządcze i osób blisko

związanych..................................................................................................... 619

5.3. Obligatoryjna treść powiadomienia o transakcji...................................... 621

5.4. Sposób przekazania powiadomienia o transakcji.................................... 621

5.5. Obowiązek poinformowania osób pełniących obowiązki zarządcze

o obowiązkach wynikających z art. 19 rozporządzenia MAR............... 623

5.6. Obowiązek sporządzenia listy osób pełniących obowiązki zarządcze

i osób blisko z nimi związanych.................................................................. 625

5.7. Obowiązek przekazania do publicznej wiadomości informacji

zawartych w powiadomieniu o transakcji................................................. 627

5.8. Sankcje za naruszenie obowiązków związanych z zawieraniem

transakcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze............................. 629

6. Zakaz dokonywania transakcji w okresie zamkniętym................................. 630

6.1. Zakres i cel zakazu........................................................................................ 630

6.2. Uprawnienie do wyrażenia zgody na dokonanie transakcji w okresie

zamkniętym................................................................................................... 631

6.3. Sankcje za naruszenie wymogów związanych z udzieleniem zgody

na dokonanie transakcji w okresie zamkniętym...................................... 634

7. Regulacje wewnętrzne......................................................................................... 635

8. Rola jednostki compliance.................................................................................. 637

Rozdział 4

Obowiązki związane z zawieraniem istotnych transakcji z podmiotami

powiązanymi................................................................................................................. 645

1. Zakres i cel obowiązków...................................................................................... 645

2. Istotna transakcja................................................................................................. 646

3. Podmiot powiązany............................................................................................. 648

4. Zgoda rady nadzorczej......................................................................................... 650

5. Zgoda walnego zgromadzenia............................................................................ 652

6. Obowiązek zamieszczania na stronie internetowej informacji o zawarciu

istotnej transakcji................................................................................................. 653

7. Wyłączenia stosowania obowiązków................................................................. 655

8. Okresowa ocena zawartych typowych istotnych transakcji.......................... 656

9. Transakcje między podmiotem powiązanym spółki giełdowej a spółką

będącą jej podmiotem zależnym........................................................................ 658

10. Regulacje wewnętrzne......................................................................................... 659

11. Rola jednostki compliance.................................................................................. 662

Bibliografia .................................................................................................................... 665
Krótkie streszczenie: \n\nW publikacji przedstawiono praktyczne aspekty związane z utworzeniem i utrzymywaniem skutecznych rozwiązań i środków stosowanych przez spółki publiczne. Ma to na celu zapewnienie zgodności ich działania w zakresie realizacji wymagań wynikających zarówno z przepisów prawa, jak i norm społecznych oraz etycznych, regulacji i standardów postępowania, które dobrowolnie przyjmują do stosowania. Sformalizowany zespół powiązanych rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych, którego przedmiotem jest zapewnienie zgodności działania danego podmiotu, określany jest systemem compliance.
\n\nOpracowanie jest kompleksowym poradnikiem po zasadach i zaleceniach dotyczących utworzenia i utrzymywania skutecznie funkcjonujących systemów zapewnienia zgodności działania. Zaprezentowano w nim wiele przykładów rozwiązań i narzędzi zmierzających do minimalizacji ryzyka braku zgodności. Szeroko odwoływano się do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021 i najnowszej normy ISO 37301, jak również komunikatów i stanowisk Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.\nWdrożenie skutecznego systemu compliance jest szczególnie istotne dla zarządów spółek publicznych i ich menedżerów odpowiedzialnych za należyte działanie organizacji, a także dla rad nadzorczych, które powinny aktywnie brać udział w zapewnieniu zgodności działania spółki, w tym zmniejszaniu ryzyka wystąpienia nadużyć. Transparentność i zgodność działania spółek publicznych sprzyja budowaniu długoterminowego zaufania na rynku kapitałowym.
\n\nW przypadku spółek publicznych nawiązujących relacje międzynarodowe posiadanie tego typu rozwiązań jest nieodzowne z uwagi na wymogi regulacyjne innych państw. Obszar ten staje się również coraz bardziej istotny w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Toczące się prace legislacyjne dotyczące odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary przewidują, że o nieprawidłowości w organizacji działalności podmiotu, która ułatwiła lub umożliwiła popełnienie czynu zabronionego, może świadczyć m.in. brak określonej osoby lub komórki organizacyjnej nadzorującej przestrzeganie zgodności, jak również brak określenia zasad postępowania na wypadek zagrożenia popełnienia czynu zabronionego lub skutków niezachowania reguł ostrożności.
\n\nKsiążka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, pracowników działów kadr, sprzedaży, marketingu i PR, menedżerów spółek publicznych, spółek wchodzących w skład grup kapitałowych, spółek kapitałowych chcących wdrożyć lub posiadających systemy compliance, dyrektorów jednostek organizacyjnych, członków zarządów, rad nadzorczych, a także przedsiębiorców, którzy chcą wdrożyć w swoich organizacjach system compliance.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt