• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 11, Ludzie i prace "Oneg Szabat"

ebook

Format:

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 11, Ludzie i prace "Oneg Szabat"

Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Cena: 9.00 brutto

Cena poprzednia: 10.00 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 11, Ludzie i prace "Oneg Szabat"
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN
978-83-235-1608-8
Seria
Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy
Rok wydania
2013 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
500
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów XI Wstęp XVII Emanuel Ringelblum XVIII „Oneg Szabat” XXIII Księga kasowa XXVIII Ewidencja Archiwum Getta XXXIV Autorzy i kopiści XXXIX Program badań – ankiety i konspekty L Biuletyny LII Raporty „Oneg Szabat” LIX Nota edytorska LXX ROZDZIAŁ I. „ONEG SZABAT”: SPRAWY PERSONALNE I ORGANIZACYJNE 1 Dok. 1. B.d., Warszawa-getto. [Hersz Wasser], Lista adresowa 37 osób (współpracowników „Oneg Szabat”) 2 Dok. 2. B.d., Warszawa-getto. [Hersz Wasser], Lista 2. Wykaz nazwisk współpracowników „Oneg Szabat” 4 Dok. 3. B.d., Warszawa-getto. [Hersz Wasser], Wykaz osób (z rodzinami i adresami) związanych z „Oneg Szabat”. Lista wypłat z 9.01.1942 6 Dok. 4. B.d., Warszawa-getto. Hersz Wasser, Notatki dotyczące działalności [?] „Oneg Szabat” 7 Dok. 5. B.d., Warszawa-getto. N.N., Notatki. Nazwiska, adresy (m.in. współpracowników „Oneg Szabat”) 8 Dok. 6. 9.11.1940–7.08.1942, Warszawa-getto. [Menachem Mendel Kohn], Księga kasowa zespołu „Oneg Szabatˮ 10 Dok. 7. [06.1942], Warszawa-getto. [Hersz Wasser], Notatki. Lista honorariów współpracowników „Oneg Szabat”. Rachunki 49 ROZDZIAŁ II. EWIDENCJA ARCHIWUM GETTA 51 Dok. 8. 06–07.1942, Warszawa-getto. [Hersz Wasser], Spisy materiałów archiwalnych „Oneg Szabat” (fragmenty) 52 Dok. 9. 06–07.1942, Warszawa-getto. Spisy materiałów archiwalnych włączonych do zbiorów „Oneg Szabat” (fragmenty) 83 Dok. 10. 11.1941–07.1942, Warszawa-getto. N.N., „Wykaz druków”. Spis materiałów archiwalnych zebranych przez „Oneg Szabat” 90 ROZDZIAŁ III. ANKIETY I KONSPEKTY DO MONOGRAFII „DWA I PÓŁ ROKU WOJNY” 115 Zagadnienia ogólne 116 Dok. 11. Po 22.01.1942, Warszawa-getto. עטלײַוועגסױא ףױא סרוקנאָק ןשיפֿאַרגאָטקאַפֿ ןופֿ םיללכּ" "טײַצהמחלימ רעד ןיא ןבעל ןשידיי ןופֿ סעמעט [„Projekt konkursu faktograficznego na opracowanie wybranych tematów z życia Żydów w czasie wojny”] 116 Dok. 12. Po 03.1940, Warszawa-getto. [Eliasz Gutkowski], Notatki do chronologii niemieckich zarządzeń wymierzonych przeciw Żydom w GG (listopad 1939 – marzec 1940) – ograniczenia pieniężno-majątkowe 117 Dok. 13. Po 03.1942, Warszawa-getto. N.N., Tezy opracowania o stosunkach żydowsko-niemieckich 118 Dok. 14. [Po 06.1942], Warszawa-getto. N.N., „Stosunki niemiecko-żydowskie (tezy)” 119 Dok. 15. Po 03.1942, Warszawa-getto. [Emanuel Ringelblum, Eliasz Gutkowski?], Konspekt opracowania pt. „Stosunki polsko-żydowskie” 122 Dzieje skupisk żydowskich 126 Dok. 16. B.d., Warszawa-getto. [Emanuel Ringelblum?], "עטעקנאַ" [„Ankieta”] przeznaczona do zbierania materiałów o losach skupisk żydowskich (miasteczek) na terenie Polski przed wojną i podczas okupacji hitlerowskiej 126 Dok. 17. Pocz. 1942 [?], Warszawa-getto. Tematy ogólne do opracowania monografii o żydowskich skupiskach (miasteczkach) w okresie okupacji 129 Dok. 18. Pocz. 1942, Warszawa-getto. N.N., Konspekt opracowania dotyczącego życia Żydów w miastach i miasteczkach Polski przed wojną i po wybuchu wojny. Ze zbioru materiałów pt. "המחלמ ראָי עבלאַה אַ ןוא ײװצ" [„Dwa i pół roku wojny”] 133 Dok. 19. [Po 10.1941], Warszawa-getto. N.N., Konspekt opracowania pt. ןזעיגילער ןופֿ" "ןבעל [„Z życia religijnego”] 135 Badania nad sytuacją kobiet i młodzieży 136 Dok. 20. Po 28.08.1941, Warszawa-getto. [Emanuel Ringelblum], Konspekt opracowania dotyczącego kobiety żydowskiej (fragment) 136 Dok. 21. 1942, Warszawa-getto. N.N., רעבמעטפעס טײַז עשראַוו ןיא ױרפֿ עשידיי יד .טקעפסאָרפ" "1941 עדנע זיב 1939 [„Projekt. Kobieta żydowska w Warszawie od września 1939 do końca 1941”] 138 Dok. 22. B.d., Warszawa-getto. N.N., Opracowanie pt. -טנגוי ןופֿ ןזעט ןוא ןעגנוגנידאַב" "סרוקנאָק [„Warunki i tezy konkursu dla młodzieży”] 140 Dok. 23. Pocz. 1942, Warszawa-getto. N.N., Ankieta dla młodzieży żydowskiej w Warszawie. Ze zbioru materiałów pt. "המחלמ ראָי עבלאַה אַ ןוא ײװצ" [„Dwa i pół roku wojny”] 142 Dok. 24. B.d., Warszawa-getto. N.N., Ankieta do zbierania materiałów na temat sytuacji życiowej i postaw młodzieży żydowskiej 143 Dok. 25. B.d., Warszawa-getto. [Emanuel Ringelblum], Konspekt opracowania dotyczącego młodzieży żydowskiej (fragment) 147 Badania nad gettem warszawskim 148 Dok. 26. [Po 15.11.1940], Warszawa-getto. [Eliasz Gutkowski], Spis tematów do opracowania obejmującego różne dziedziny życia getta warszawskiego 148 Dok. 27. [Po 1.02.1942], Warszawa-getto. N.N., „Plan monografii «Sytuacja dzielnicy żydowskiej w Warszawie w 1941 r. w liczbach»” 152 Dok. 28. Pocz. 1942, Warszawa-getto. N.N., „Ulica”. Konspekt opracowania na temat ulicy w getcie, jej wyglądu, życia mieszkańców itd. 155 Dok. 29. Pocz. 1942, Warszawa-getto. N.N., Zbiór materiałów pt. ראָי עבלאַה אַ ןוא ײװצ" "המחלמ [„Dwa i pół roku wojny”]. Ankiety, wykazy imienne, konspekty opracowań do rozprawy na temat życia ludności żydowskiej w czasie wojny i okupacji (1939–1941) 156 Dok. 30. Po 09.1941, Warszawa-getto. N.N., Konspekt opracowania na temat bibliotek, księgarni i czytelnictwa wśród ludności żydowskiej w Warszawie w okresie od września 1939 do września 1941 r. Projekt ankiety dla właścicieli bibliotek i księgarni w getcie 167 Dok. 31. Pocz. 1942, Warszawa-getto. N.N., Konspekt opracowania o komitetach domowych w getcie warszawskim 170 Dok. 32. b.d., Warszawa-getto. N.N., Konspekt opracowania na temat genezy i działania kuchni ludowych 173 Dok. 33. Pocz. 1942, Warszawa-getto. N.N., "תובֿנג ־ עיצפוראָק :עמעט רעד וצ ןזעט" [„Tezy do tematu: korupcja – złodziejstwo”] 174 Dok. 34. [Po 12.1941], Warszawa-getto. N.N., „Biuro kwaterunkowe (tezy)”. Konspekt opracowania dotyczącego spraw mieszkaniowych getta warszawskiego 177 Dok. 35. [Po 11.1941], Warszawa-getto. N.N., Konspekt opracowania o Służbie Porządkowej w getcie (fragment) 178 Dok. 36. [Po 12.1941], Warszawa-getto. N.N., „Służba Porządkowa (tezy)”. Konspekt opracowania 180 Dok. 37. [Po 11.1941], Warszawa-getto. N.N., „Areszt przy Gęsiej (tezy)” 182 Dok. 38. B.d., Warszawa-getto. N.N., „Tezy do pracy o rzemiośle żydowskim” 184 Dok. 39. B.d., Warszawa-getto. N.N., „Rzemiosło i drobny przemysł (tezy)” 186 Dok. 40. B.d., Warszawa-getto. N.N., „Plan pracy o nominalnych i realnych zarobkach rzemieślnika, chałupnika i robotnika żydowskiego” 189 Dok. 41. [1942], Warszawa-getto. N.N., "1942-1939 עשראַוו ןיא לדנאַה עשידיי" [„Handel żydowski w Warszawie 1939–1942”]. Konspekt opracowania 190 Dok. 42. Po 12.1941, Warszawa-getto. N.N., „Shopy (tezy)”. Konspekt opracowania 192 Dok. 43. [Po 09.1942], Warszawa-getto. N.N., Konspekt do pracy o szopach w getcie warszawskim 194 Dok. 44. [Po 09.1942], Warszawa-getto. N.N., Opracowanie pt. "ץושקרעוו" [„Werkschutz”]. Konspekt do pracy o żydowskiej straży fabrycznej w szopach 197 Dok. 45. Po 09.1942, Warszawa-getto. N.N., Plan opracowania o przebiegu akcji likwidacyjnej getta warszawskiego 198 Dok. 46. Po 09.1942, Warszawa-getto. N.N., Opracowanie pt. "טכיראַב םוצ ןזעט" [„Tezy do sprawozdania”]. Konspekt opracowania o przygotowaniach i przebiegu akcji likwidacyjnej w getcie warszawskim w 1942 r. 199 ROZDZIAŁ IV. BIULETYNY „ONEG SZABAT” I „WIADOMOŚCI” ARG 205 Dok. 47. [Po 27.03.1942], Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat”: "ןעגנולייטטימ" [„Wiadomości”], nr 1. "גנוטאָרסױא רעשיזיפֿ ןופֿ ןכייצ ןרעטנוא גנורעקלעפֿאַב עשידיי יד" [„Lud- ność żydowska pod znakiem fizycznej zagłady”], zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w marcu 1942 r. 206 Dok. 48. 03.04.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w marcu 1942 r. 210 Dok. 49. 12.04.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie lipiec 1941 – marzec 1942 r. 214 Dok. 50. 12.04.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie lipiec 1941 – marzec 1942 r. 219 Dok. 51. 5.05.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie marzec–kwiecień 1942 r. 221 Dok. 52. 20 [22].05.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie kwiecień–maj 1942 r. 226 Dok. 53. 29.05.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” pt.: ןוא ןײַפ ןופֿ הליגמ יד" "גנוטאָרסױא [„Opowieść o męce i zagładzie”], zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie kwiecień–maj 1942 r. 228 Dok. 54. 8.06.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie maj–czerwiec 1942 r. 231 Dok. 55. 11.06.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie luty–maj 1942 r. 233 Dok. 56. 13.06.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych państwach Europy Zachodniej 234 Dok. 57. 18.06.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie kwiecień–czerwiec 1942 r. 235 Dok. 58. 24.06.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie kwiecień–czerwiec 1942 r. 240 Dok. 59. 25/30.06.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie maj–czerwiec 1942 r. 243 Dok. 60. 2.07.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie kwiecień–lipiec 1942 r. 246 Dok. 61. 3.07.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie luty–lipiec 1942 r. 249 Dok. 62. 8.07.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie maj–lipiec 1942 r. 252 Dok. 63. 18.07.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie luty–lipiec 1942 r. 255 Dok. 64. 14.11.1942–15.01.1943, Warszawa-getto. „Wiadomości. ARG”, nr 1–6. Konspiracyjne pismo Komisji Koordynacyjnej Żydowskiego Komitetu Narodowego i Bundu, opracowywane przez członków „Oneg Szabat” 258 ROZDZIAŁ V. RAPORTY „ONEG SZABAT” 299 Dok. 65. 03.1942, Warszawa-getto. Raport „Oneg Szabat” pt. „Wypadki chełmińskie”. Opis masowej zagłady Żydów w Chełmnie nad Nerem 300 Dok. 66. 04.1942, Warszawa-getto. Raport „Oneg Szabat” pt. „Drugi etap”. Opis masowej zagłady Żydów na ziemiach polskich-305 Dok. 67. 06.1942, Warszawa-getto. Raport „Oneg Szabat” pt. „Gehenna Żydów polskich pod okupacją niemiecką” 311 Dok. 68. 15.11.1942, Warszawa-getto. Raport pt. „Likwidacja żydowskiej Warszawy” opracowany przez organizacje konspiracyjne getta warszawskiego, skierowany do Rządu RP w Londynie i rządów państw sprzymierzonych. Opis akcji wysiedleńczej z getta warszawskiego 22.07–21.09.1942 r., opis obozu zagłady Treblinka II 330 Słownik terminów 388 Bibliografia 398 Summary 403 Indeks osób 406 Indeks geograficzny 417 Wykaz sygnatur 427
Krótkie streszczenie: Dokumenty zebrane w tym tomie dotyczą działalności zespołu "Oneg Szabat" – tajnej organizacji getta warszawskiego, która była swoistym instytutem naukowo-badawczym, jedyną tego typu placówką na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką.

Dokumentacja jest podzielona na kilka grup. W pierwszej znalazły się materiały o charakterze personalnym, m.in. lista adresowa współpracowników "Oneg Szabat". Do drugiej grupy włączono spisy archiwalne dokumentów zdeponowanych w zbiorach ARG. Pokazują one metody i efekty pracy zespołu, a jednocześnie informują o osobach biorących udział w jego działalności. Dokumenty z trzeciej grupy dotyczą programu naukowego zespołu. Są to konspekty, plany i ankiety służące do zbierania dokumentacji historycznej przeznaczonej do monografii naukowej o losach ludności żydowskiej podczas wojny. Dwie ostatnie grupy odnoszą się do działalności informacyjnej "Oneg Szabat". Obejmują biuletyny "Oneg Szabat" i "Wiadomości ARG", czyli serwisy informacyjne zbierające dane o losie różnych skupisk żydowskich na ziemiach polskich, a także najważniejsze materiały dokumentujące przebieg Zagłady: raporty o ośrodku zagłady w Chełmnie nad Nerem, raporty "Drugi etap", "Gehenna Żydów polskich" i wreszcie raport o akcji likwidacyjnej w getcie warszawskim w 1942 r.

Do papierowej wersji książki dołączona jest płyta zawierająca zeskanowane oryginały opublikowanych dokumentów.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt